สำเร็จโทษด้วยท่อนจันทน์

 

ชื่อหนังสือ

สำเร็จโทษด้วยท่อนจันทน์

ผู้เขียน

ปรามินทร์ เครือทอง

บรรณาธิการ

สุจิตต์ วงษ์เทศ

ปีพิมพ์/ครั้งที่พิมพ์

พิมพ์ครั้งแรก : พฤศจิกายน ๒๕๔๔

 

พิมพ์ครั้งที่ ๒ : กุมภาพันธ์ ๒๕๔๕

จัดจำหน่ายโดย

บริษัทงานดี จำกัด

พิมพ์ที่

บริษัท พิฆเณศ พริ้นติ้ง เซ็นเตอร์ จำกัด