พระราชพงสาวดารกรุงสรีอยุธยา ฉบับความสมเด็จกรมพระปรมานุชิตชิโนรส เล่มสอง

 

 

ชื่อหนังสือ : พระราชพงสาวดารกรุงสรีอยุธยา
ฉบับความสมเด็จกรมพระปรมานุชิตชิโนรส เล่มสอง
ตั้งแต่แผ่นดินสมเด็ดพระเอกาทสรถถึง
สิ้นแผ่นดินสมเด็ดพระนารายน์มหาราช
คณะสงฆ์วัดพระเชตุพนจัดพิมพ์เป็นที่รฦก
เนื่องในวโรกาสพระราชพิธีเฉฟลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๔๙
พิมพ์ที่ : โรงพิมพ์ บริษัทสหธรรมิก จำกัด