ชาวโปรตุเกสในยุคกรุงศรีอยุธยา

 

ชาวโปรตุเกสในยุคกรุงศรีอยุธยา
THE PORTUGESE IN THE AYUTTHAYA PERIOD

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เจ้าสามพระยาและโครงการปรังปรุงหมู่บ้านโปรตุเกส
กรมศิลปากร จัดพิมพ์เนื่องในโอกาสปีท่องเที่ยวไทย พ.ศ. 2530