ชาวโปรตุเกสและสยาม สมัยคริสต์ศตวรรษที่ 16

 

 

ชื่อหนังสือ

ชาวโปรตุเกสและสยาม สมัยคริสต์ศตวรรษที่ 16

ผู้เขียน

มาเรีย ดา กงไซเซา ฟลอรืช

ผู้แปล

มธุรส ศุภผล

จัดพิมพ์โดย

สำนักพิมพ์ออร์คิด

จัดจำหน่ายโดย

บริษัท เคล็ดไทย จำกัด

ปีพพิมพ์/ครั้งที่พิมพ์

พิมพ์ครั้งแรก ตุลาคม พ.ศ. 2547

พิมพ์ที่

บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด