อยุธยา: ประวัติศาสตร์และการเมือง

 

ชื่อหนังสือ

อยุธยา: ประวัติศาสตร์และการเมือง

ผู้แต่ง

ชาญวิทย์ เกษตรศิริ

ปีพิมพ์/ครั้งที่พิมพ์

พิมพ์ครั้งแรก    พฤศจิกายน  พ.ศ. 2542

 

พิมพ์ครั้งที่สอง   กันยายน     พ.ศ. 2543

 

พิมพ์ครั้งที่สาม ตุลาคม         พ.ศ. 2544

จัดพิมพ์โดย

มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

พิมพ์ที่

โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์