ไทยกับชาติตะวันตกสมัยอยุธยา

 

 

ชื่อหนังสือ

ไทยกับชาติตะวันตกสมัยอยุธยา

โดย

อนงคณา มานิตพิสิฐกุล ศศ.บ. ศศ.ม. (ประวัติศาสตร์)

ปีพิมพ์/ครั้งที่พิมพ์

พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2545

จัดพิมพ์โดย

สำนักพิมพ์ปิรามิด

จัดจำหน่ายโดย

ชมรมเด็ก