การเสียกรุงศรีอยุธยา ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๑๑๒

 

 

ชื่อหนังสือ

การเสียกรุงศรีอยุธยา ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๑๑๒

ผู้เขียน

พลตรี จรรยา ประชิตโรมรัน

ปีพิมพ์/ครั้งที่พิมพ์

พิมพ์ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๓๖
พิมพ์ครั้งที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๓๗
พิมพ์ครั้งที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๓๙
พิมพ์ครั้งที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๔๒
พิมพ์ครั้งที่ ๕ พ.ศ. ๒๕๔๕

จัดจำหน่ายโดย

ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

พิมพ์ที่

โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย