การเสียกรุงศรีอยุธยาครั้ง ที่ ๒ พ.ศ. ๒๓๑๐

 

 

 

ชื่อหนังสือ :

การเสียกรุงศรีอยุธยาครั้ง ที่ ๒ พ.ศ. ๒๓๑๐

ผู้เขียน

พลตรี จรรยา ประชิตโรมรัน

จัดจำหน่ายโดย

ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาัลัย

ปีพิมพ์/ครั้งที่พิมพ์

พิมพ์ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๓๖
พิมพ์ครั้งที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๓๗
พิมพ์ครั้งที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๓๙
พิมพ์ครั้งที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๔๒
พิมพ์ครั้งที่ ๕ พ.ศ. ๒๕๔๔

พิมพ์ที่

บริษัท เท็กซ์ แอนด์ พับลิเคชั่น จำกัด