อยุธยาตอนต้น ศรีรามเทพนคร

 

ชื่อหนังสือ

อยุธยาตอนต้น ศรีรามเทพนคร

ผู้เขียน

อาคม พัฒิยะ และ นิธิ เอียวศรีวงศ์

ปีพิมพ์/ครั้งที่พิมพ์

พิมพ์ครั้งแรก  มกราคม พ.ศ. ๒๕๒๗
พิมพ์ครั้งที่ ๒  มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๕

โดย

สำนักพิมพ์ มติชน บริษัทมติชน จำกัด (มหาชน)

พิมพ์ที่

บริษัทพิฒเณศ พริ้นต้ิง เซ็นเตอร์ จำกัด