ศาสนาและการเมืองในประวัติศาสตร์สุโขทัย-อยุธยา

 

ชื่อหนังสือ

ศาสนาและการเมืองในประวัติศาสตร์สุโขทัย-อยุธยา

ผู้เขียน

พิเศษ เจียจันทร์พงษ์ กรมศิลปากร

ปีพิมพ์/ครั้งที่พิมพ์

พิมพ์ครั้งแรก มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๕
พิมพ์ครั้งที่ ๒  พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๔๕

พิมพ์ที่

บริษัทพิฆเณศ พริ้นติ้ง เซ็นเตอร์ จำกัด