คำให้การขุนหลวงหาวัด (ฉบับหลวง) จดหมายเหตุ เรื่อง การจลาจลเมื่อปลายแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช

 

 

ชื่อหนังสือ

คำให้การขุนหลวงหาวัด (ฉบับหลวง) และ พงศาวดาร ภาค ๘๑
: จดหมายเหตุ เรื่อง การจลาจลเมื่อปลายแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช

จัดพิมพ์โดย

สำนักพิมพ์จดหมายเหตุ
: โครงการเผยแพร่หนังสือเก่า ประวัติศาสตร์ ศาสนา และการเมือง

พิมพ์ที่

 โรงพิมพ์ พี.เค. พริ้นติ้งเฮ้าส์