พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยา (ฉบับหมอบรัดเล)

 

 

ชื่อหนังสือ

พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยา (ฉบับหมอบรัดเล)

ปีพิมพ์/ครั้งที่พิมพ์

พิมพ์ครั้งแรก พ.ศ. ๒๔๐๗
พิมพ์ครั้งที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๔๙

จัดจำหน่ายโดย

ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาัลัย

พิมพ์ที่

 ห.จ.ก. สามลดา