สังคโยคพิธาน ไวพจน์พิจารณ์ พิศาลการันต์

 
 
สังคโยคพิธาน ไวพจน์พิจารณ์ พิศาลการันต์
รัตนโกสินทร์ ศก ๑๑๗