นักเรียนคริสตังโรงเรียนเรยีนาเชลี เชียงใหม่ ถ่ายภาพพร้อมกับพระสังฆราช พระสงฆ์ ภคินีคณะอูร์สุลิน 13 มิ.ย.1936

 
 
นักเรียนคริสตังโรงเรียนเรยีนาเชลี เชียงใหม่
ถ่ายภาพพร้อมกับพระสังฆราช พระสงฆ์
และภคินีคณะอูร์สุลิน ผู้ดูแลโรงเรียน
วันที่ 13 มิถุนายน ค.ศ. 1936