สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ เสด็จไปทรงเปิด อาคารเรียน “อุดมวิทย์” ณ โรงเรียนเซนต์ฟรังซิสเซเวียร์คอนแวนต์ วันที่ 31 กรกฎาคม ค.ศ. 1979

 

จากหนังสืออุดมสารรายสัปดาห์ ฉบับที่ 33 วันอาทิตย์ที่ 19 สิงหาคม ค.ศ. 1979