พระธรรมทูตพื้นเมืองรุ่นแรก

 
 
 
แถวหน้า :  คุณพ่อยวง สต็อคแก, คุณพ่อเปรูดง, คุณพ่อศรีนวล,  คุณพ่ออัน หมุน
 
แถวกลาง : คุณพ่อคำผง,  คุณพ่อคำจวน,  คุณพ่ออัลแบร์,  คุณพ่อแท่ง,  คุณพ่อมนตรี
 
แถวหลัง :  คุณพ่ออินทรีย์.  คุณพ่อคาร,  คุณพ่อวิกเตอร์,  คุณพ่อวันดี
 
 
จากหนังสืออัครสังฆมณฑล ท่าแร่-หนองแสง สมโภช 100 ปี 1883-1983