งานฉลองพระแม่เจ้า อาสนวิหารอัสสัมชัญ วันที่ 15 สิงหาคม ค.ศ. 1949

 

 
งานฉลองพระแม่เจ้า อาสนวิหารอัสสัมชัญ
 
โดยพระสังฆราช หลุยส์ โชแรง ประมุขมิสซังกรุงเทพฯ
 
พระสังฆราชกาเยตาโน ปาซอตตี ประมุขมิสซังราชบุรี
 
พระสังฆราชยาโกเบ แจง เกิดสว่าง ประมุขมิสซังจันทบุรี
 
วันที่ 15 สิงหาคม ค.ศ. 1949
 
 
 
 
 
จากหนังสือสารสาสน์ ปี ค.ศ. 1949