วัดท่าแร่หลังที่ 2 หลังการบูรณะปี ค.ศ. 1926 คงเหลือเพียงหอระฆังหอเดียวด้านหน้าวัด

  วัดมหาพรหมมีคาแอลท่าแร่ หลังที่ 2 ที่คุณพ่อกอมบูริเออสร้างปี ค.ศ. 1901-1906 (หลังบูรณะปี ค.ศ. 192ุ6)