พิธีเสกศิลาแรกอาสนวิหารนักบุญอันนา นครสวรรค์ วันที่ 28 กรกฎาคม ค.ศ. 1969

 
 
 
พระสังฆราชยวง นิตโย
ประกอบพิธีเสกศิลาแรกอาสนวิหารนักบุญอันนา นครสวรรค์
วันที่ 28 กรกฎาคม ค.ศ. 1969
 
 
จากหนังสือสารสาสน์ ปี ค.ศ. 1969