พิธีสถาปนาสังฆมณฑลนครสวรรค์ วันที่ 5 พฤษภาคม ค.ศ.1967

 
 
จากหนังสือสารสาสน์ ปี ค.ศ. 1967