พิธีอภิเษกพระสังฆราชมิแชล ลังเยต์ 13 เมษายน ค.ศ. 1967

 
 
พิธีอภิเษกพระสังฆราชมิแชล ลังเยต์
 
ณ อาสนวิหารอัสสัมชัญ กรุงเทพฯ
 
วันที่ 13 เมษายน ค.ศ. 1967 
 
 
 
จากหนังสือสารสาสน์ ปี ค.ศ. 1967