พระอัครสังฆราชยอแซฟ ยวง (เคียมสุน) นิตโย สมัยเมื่อครั้งยังเยาว์

 
 
 
พระอัครสังฆราชยอแซฟ ยวง (เคียมสุน) นิตโย
 สมัยเมื่อครั้งยังเยาว์
(จากซ้าย) สงวน (พี่ชาย) , สอาด (พี่สาว)
และเคียมสุน (พระอัครสังฆราชยวง)
 (ถ่ายเ้มื่ออายุประมาณ 5 ขวบ)