พิธีอภิเษกพระสังฆราชเรอเน แปร์รอส วันที่ 30 มกราคม ค.ศ. 1910 ที่วัดแม่พระลูกประคำ กาลหว่าร์ กรุงเทพฯ

 
 
พิธีอภิเษกพระสังฆราชเรอเน แปร์รอส
 พระสังฆราชเกียรตินามแห่งโซอารา
วันที่ 30 มกราคม ค.ศ. 1910
ที่วัดแม่พระลูกประคำ กาลหว่าร์ กรุงเทพฯ
โดยพระสังฆราชบาริยอง พระสังฆราชแห่งมะละกา
ร่วมด้วยพระสังฆราชบูซืต์ ประมุขมิสซังเขมร
 และคุณพ่อปีโอ ด็อนต์ รองประมุขมิสซังสยาม