พระบรมศพ บุญราศีสมเด็จพระสันตะปาปา ยอห์น ที่ 23

 
 
 
 
พระบรมศพ บุญราศีสมเด็จพระสันตะปาปา ยอห์น ที่ 23

ประดิษฐานอยู่ในมหาวิหารนักบุญเปโตร 
 
จากหนังสือสารสาสน์ ปี ค.ศ. 1963