พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเยี่ยมหมู่บ้านเมืองงาม อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ เมื่อปี พ.ศ. 2510

 

 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเยี่ยมหมู่บ้านเมืองงาม อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ เมื่อปี พ.ศ. 2510 ซึ่งเวลานั้นมีบาทหลวงปีเตอร์ ซัลลา คณะเบธาราม เป็นเจ้าอาวาสวัดดูแลสัตบุรุษหมู่บ้านเมืองงามและหมู่บ้านห้วยบง เป็นความบังเอิญที่ในหลวงเสด็จฯ ผ่านหมู่บ้านเมืองงาม ต.ท่าตอน อ.แม่อาย เวลานั้นหมู่บ้านเมืองงามมีชาวบ้านอาศัยอยู่ประมาณ 30 กว่า ครอบครัว ซึ่งส่วนใหญ่ได้อพยพมาจาก อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน บาทหลวงปีเตอร์ ซัลลา มีโอกาสเฝ้าฯ รับเสด็จอย่างใกล้ชิดและพระองค์ทรงมีพระราชปฏิสันถารถึงทุกข์สุขและความเป็นอยู่ของประชาชนในหมู่บ้านเมืองงาม พระองค์ทรงเห็นว่าบริเวณหมู่บ้านอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติ เหมาะแก่การทำมาหากินแบบเศรษฐกิจพอเพียง และในหลวงทรงรับสั่งว่า  "ขอให้ชาวบ้านเก็บรักษาที่ดินไว้ ไม่ต้องไปขายให้แก่นายทุน หรือคนต่างถิ่น"