สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา เสด็จเป็นองค์ประธานในพิธี เปิดสักการะสถานหมู่บ้านโปรตุเกส

 
 
สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา 
 
เสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดสักการะสถานหมู่บ้านโปรตุเกส 
 
พระนครศรีอยุธยา เนื่องในโอกาสที่ทรงเจริญพระชนมายุ 6 รอบ 
 
วันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2538