ภาพจากสมัชชาสากลสังฆกิจ ประเทศฮังการี

 


ท่านอัครสังฆราชแวร์ดีเอร์กำลังมาถึงจตุรัสแห่งผู้กล้าหาญ
ในคราวสมัชชาครั้งที่ 34 เพื่อเคารพศีลมหาสนิท

ชาวนาฮังการีอายุร้อยปีอ่านสุนทรพจน์
ในการต้อนรับพระคาร์ดินัลปาเชลลี่
 พระสมณของสมเด็จพระสันตะปาปา


สมาชิกกองทหารประจำนครบูดาเปส 
ในขณะรับศีลอภัยบาปกลางแจ้ง

 

 จากหนังสือสารสาสน์ ปี ค.ศ. 1938