วัดนักบุญเทเรซา (วัดหน้าโคก)

 
 
วัดนักบุญเทเรซา หน้าโคก อยุธยา

ตั้งอยู่เลขที่ 28 หมู่ 5  ต.หน้าโคก อ.ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา 13120
โทร. 0-3579-4314   FAX: 0-3579-4083
 
คริสตังแรกๆ ที่บ้านหน้าโคก ย้ายมาจากเจ้าเจ็ดบ้าง จากบ้านปลายนาบ้าง จากสามเสนหรือจากบ้านแป้งบ้าง คุณพ่อแบส์แรสต์ ได้รับแต่งตั้งให้เป็นเจ้าอาวาสที่วัดบ้านปลายนาและวัดเจ้าเจ็ดในปี ค.ศ. 1919 เมื่อท่านเดินทางไปแพร่ธรรมตามหมู่บ้านต่างๆ รวมทั้งที่หน้าโคกด้วย  ท่านพบว่ามีคริสตังหลายคนที่แต่งงานไม่เรียบร้อย พวกเด็กๆ ก็ไม่ได้รับศีลล้างบาปและเรียนคำสอน ท่านกลัวพวกเขาจะทิ้งวัดและเสียความเชื่อในที่สุด  จึงมาเยี่ยมพวกเขาและตัดสินใจที่จะสร้างวัดให้  ทำให้คริสตังเหล่านี้ดีใจมากและสัญญาว่าจะช่วยสร้างวัดด้วย  ท่านได้หาซื้อที่ดินที่เหมาะสมแปลงหนึ่ง อยู่ริมคลอง และให้คุณพ่อซีมอน ปลัดของท่านเป็นผู้ดำเนินการควบคุมการก่อสร้างวัด โดยใช้คริสตังที่หน้าโคกนั่นเองเป็นช่างไม้และแรงงาน วัดใหม่นี้สร้างเสร็จในปี ค.ศ. 1920 พวกคริสตังที่หน้าโคกได้ช่วยกันถวายที่ดินแก่วัดอีกประมาณ 15 ไร่  ซึ่งต่อมาในปี ค.ศ. 1924  คุณพ่อแบส์แรสต์ ได้ให้คุณพ่อซีมอนสร้างบ้านพักซิสเตอร์และโรงเรียน 2 หลัง  วัดใหม่นี้ทำการเสกอย่างสง่าโดยพระสังฆราชแปร์รอส ในวันที่ 25 สิงหาคม ค.ศ. 1925 และให้นักบุญเทเรซา แห่งพระกุมารเยซูเป็นองค์อุปถัมภ์  ในเวลานั้นวัดหน้าโคกเป็นสาขาของวัดบ้านปลายนา
 
คุณพ่อวันแดมเปตรี เจ้าอาวาสวัดบ้านปลายนา ได้รับแต่งตั้งให้เป็นเจ้าอาวาสวัดหน้าโคกในวันที่ 26 กันยายน ค.ศ. 1925 ท่านเป็นผู้เปิดบัญชีวัดของวัดหน้าโคกในวันแรกที่ย้ายมาเป็นเจ้าอาวาส ส่วนบัญชีศีลศักดิ์สิทธิ์ก่อนหน้านั้นจดรวมอยู่ในบัญชีของวัดบ้านปลายนา คุณพ่อบรัวซาต์ เป็นเจ้าอาวาสในระหว่างปี ค.ศ. 1926-1940 ท่านได้จัดสร้างหอระฆัง และซื้อระฆัง 3 ใบสำหรับวัด หน้าที่ดูแลอภิบาลคริสตังที่นี่ท่านมอบให้เป็นหน้าที่ของพ่อปลัด  ในปี ค.ศ. 1946 คุณพ่อโรเชอโร ปลัดของคุณพ่อบรัวซาต์ เจ้าอาวาสในสมัยที่สองได้ร่วมมือกับสัตบุรุษช่วยกันจัดสร้างโรงเรียนขึ้น เป็นเรือนไม้ 2 ชั้น มุงสังกะสี ให้ชื่อว่า โรงเรียนแสงทองวิทยา
 
 
 
ในเดือนพฤษภาคม ค.ศ. 1952 พระสังฆราชแต่งตั้งคุณพ่อปิโอ ถัง เป็นเจ้าอาวาสวัดหน้าโคกเพียงวัดเดียวและไม่ต้องเป็นสาขาของวัดใดต่อไปอีก เมื่อท่านย้ายมาถึงท่านได้ซ่อมแซมวัดให้อยู่ในสภาพที่ดีขึ้น ขยายอาคารเรียนให้สามารถรับนักเรียนเพิ่มได้ สร้างหอระฆังใหม่ สร้างศาลาที่พัก และขยายบ้านพักซิสเตอร์
 
คุณพ่อปอล ยือแบง มาเป็นเจ้าอาวาสในปี ค.ศ. 1973 ท่านได้เตรียมที่สำหรับก่อสร้างวัดใหม่  ในวันที่ 27 มกราคม ค.ศ. 1979 พระอัครสังฆราชมีชัย กิจบุญชู ได้มาเป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์วัดใหม่ และในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1981  ก็ได้มาเป็นประธานในพิธีเสกวัดหน้าโคกหลังใหม่
 
ปลายปี ค.ศ. 1981 คุณพ่อยือแบง  ป่วยต้องเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาล คุณพ่อเกรียงศักดิ์ โกวิทวานิช มาช่วยดูแลสัตบุรุษแทนเป็นเวลา 3 เดือน คุณพ่อยือแบง  ได้พัฒนาวัดหน้าโคกให้เจริญในหลายๆ ด้านโดยความเห็นชอบของพระคาร์ดินัลมีชัย กิจบุญชู ท่านได้ถมดินและทำเขื่อนกั้นเพื่อป้องกันน้ำท่วมและดินพังทำรั้วกั้นที่วัดโดยรอบ  สร้างอาคารต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นบ้านพักพระสงฆ์  บ้านพักซิสเตอร์ (ค.ศ. 1982)  โรงครัวที่ทันสมัย โรงเรียนอนุบาลพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกตามสมควร โรงอาหาร น้ำบาดาล วันที่ 10 มิถุนายน ค.ศ. 1984 คุณพ่อยือแบง  ลาออกจากการเป็นเจ้าอาวาสวัดหน้าโคกแต่ยังคงพักประจำอยู่ที่วัดหน้าโคก
 
คุณพ่อประยุทธ ชลหาญ ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสองค์ต่อมาในปี ค.ศ. 1984-1987 และคุณพ่อธนันชัย  กิจสมัคร เป็นเจ้าอาวาสในปี ค.ศ. 1987-1994 ได้ส่งเสริมอาชีพให้แก่สัตบุรุษและหารายได้เข้าวัดด้วยการเลี้ยงไก่ ในปี ค.ศ. 1991 คุณพ่อได้เดินทางไปศึกษาต่อด้านพระคัมภีร์ที่ศูนย์อบรมเนมี ประเทศอิตาลี เป็นเวลา 6 เดือนโดยมีคุณพ่ออนุรัตน์ ณ สงขลา เป็นผู้รักษาการณ์แทน
 
 
 
คุณพ่อไพริน  เกิดสมุทร ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสในปี ค.ศ. 1994 - 1999
 
คุณพ่อสุทศ  ประมวลพร้อม ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสในปี ค.ศ. 1999 - 2004
 
คุณพ่อพรชัย   บรัศวกุล ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสในปี ค.ศ. 2004 - 2009
 
คุณพ่ออนุรัตน์ ณ สงขลา ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสในปี ค.ศ. 2009 - 2014

วันที่ 8 เมษายน ค.ศ. 2012 จัดฉลองให้พระสังฆราชยอแซฟ สังวาลย์ ศุระศรางค์ ในโอกาสฉลอง 25 ปีแห่งการอภิเษกเป็นพระสังฆราช และฉลอง 50 ปี แห่งชีวิตสงฆ์ เนื่องจากพระคุณเจ้าเป็นลูกวัดแห่งนี้

จัดสร้างโถงเอนกประสงค์ใหม่ เพื่อใช้สำหรับจัดกิจกรรมต่างๆ ของวัด รวมถึงใช้เป็นสถานที่ตั้งศพ (ศาลาพักศพ)

คุณพ่อสุรพันธ์ ดาวพิเศษ ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสในปี ค.ศ. 2014 - 2021
 
คุณพ่อวิวัฒน์ แพร่สิริ ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาส ปี ค.ศ. 2021 (6 มี.ค. -  6 ส.ค.2021) 
 
ปี ค.ศ. 2016 วัดมีบรรยากาศที่ดีพอสมควร สัตบุรุษให้ความเคารพพระสงฆ์และนักบวชดีมาก สัตบุรุษมาปฏิบัติศานสกิจมากพอสมควร มีทั้งในหมู่บ้านและนอกหมู่บ้าน สัตบุรุษให้ความร่วมมือกับทางวัดเป็นอย่างดี
 
คุณพ่อสุขุม กิจสงวน ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาส ในปี ค.ศ. 2022 - ปัจจุบัน
 
 
รายชื่อเจ้าอาวาสและผู้ช่วยเจ้าอาวาส
 

ลำดับที่

รายชื่อเจ้าอาวาส

ผู้ช่วยเจ้าอาวาส

ระยะเวลา

1.

คุณพ่อแบส์แรสต์

 

1920-1925

 

 

คุณพ่อซีมอน

1919-1921

 

 

คุณพ่อเซเลสติน

1922-1923

 

 

คุณพ่อเรมุมโด (รัตน์)

1923-1924

 

 

คุณพ่อวันแดมเปตรี

1924-1925

2.

คุณพ่อวันแดมเปตรี

 

1925-1926

3.

คุณพ่อบรัวซาต์

 

1926-1940

 

 

คุณพ่อวันแดมเปตรี

1926-1927

 

 

คุณพ่ออัมบรอซิโอ

1927-1930

 

 

คุณพ่อเอาดุสติโน สำองค์    ดำรงธรรม

1930-1940

 

 

คุณพ่อนอร์แบรต์    วิทยา

1932-1934

 

 

คุณพ่อแบร์นาร์ด  บุญคั้นผล

1934-1934

 

 

คุณพ่อเซเลสติน

1936-1936

4.

คุณพ่อเอาคุสติโน     สำอางค์

 

1940-1942

5.

คุณพ่อบรัวซาต์

 

1942-1954

 

 

คุณพ่อกัสต็อง

1942-1943

 

 

คุณพ่อโรเซอโร

1942-1948

 

 

คุณพ่อลออ    สังขรัตน์

1948-1948

 

 

คุณพ่อถาวร     กิจสกุล

1948-1949

 

 

คุณพ่อบริสชอง

1949-1950

 

 

คุณพ่อลาบอรี

1950-1950

 

 

คุณพ่อวิลเลียม     ตัน

1950-1951

 

 

คุณพ่อมิแชล    ส้มจีน

1951-1952

6.

คุณพ่อปีโอ     ถัง 

 

1952-1972

 

 

คุณพ่อบุญเลิศ    เกตุพัฒน์

1972-1972

7.

คุณพ่อบุญเลิศ    เกตุพัฒน์

 

1972-1973

8.

คุณพ่อยือแบง

 

1973-1984

9.

คุณพ่อบัญชา      ศรีประมงค์

 

1974-1975

10.

คุณพ่อไพบุลย์    เหลืองสร้อยทอง

 

1974-1975

 

 

คุณพ่ออนันต์   เอี่ยมมโน

1975-1976

11.

คุณพ่อเกรียงศักดิ์   โกวิทวานิช (รักษาการแทน)

 

1981-1981

12.

คุณพ่อทวีศักดิ์        กิจเจริญ (รักษาการแทน)

 

1981-1982

 

 

คุณพ่อประยุทธ   ชลหาญ

1983-1984

13.

คุณพ่อประยุทธ    ชลหาญ

 

1984-1987

 

 

คุณพ่อยือแบง

1984-1997

14.

คุณพ่อธนันชัย    กิจสมัคร

 

1987-1994

 

 

คุณพ่อกิตติ  ประภากมล

1990

15.

คุณพ่อไพริน      เกิดสมุทร

 

1994-1999

16.

คุณพ่อสุทศ       ประมวลพร้อม

 

1999-2004

17.

คุณพ่อพรชัย      บรัศวกุล

 

2004-2009

18.

คุณพ่ออนุรัตน์   ณ สงขลา

 

2009-2014

19.

คุณพ่อสุรพันธุ์ ดาวพิเศษ

 

2014-2021

   

คุณพ่อสุนัย สุขชัย

2018-2022

20. คุณพ่อวิวัฒน์ แพร่สิริ  

2021-2021
(6มี.ค.-6ส.ค.)

21. คุณพ่อสุขุม กิจสงวน   

2022-ปัจจุบัน

     คุณพ่อโชคชัย คูรัตนสุวรรณ  2023-ปัจจุบัน
 
แผนที่การเดินทาง