วัดนักบุญบาร์โธโลมิว อัครสาวก (ดอนตาล)

 
 
วัดนักบุญบาร์โธโลมิว  อัครสาวก
 
ตั้งอยู่ที่ 200/1 หมู่ 1  ตำบลดอนตาล  อำเภอเมือง 
จังหวัดสุพรรณบุรี 72000 โทร. 0-3544-0330
 
 
ประวัติความเป็นมาของวัดนักบุญบาร์โธโลมิว อัครสาวก คุณพ่อชาญชัย  ทิวไผ่งาม ได้บอกเล่าความเป็นมาดังนี้ เมื่อทางอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ มีนโยบายพัฒนาที่อยู่อาศัยของสัตบุรุษพร้อมๆ  กับการปรับบริเวณวัด  โรงเรียน  บ้านพักพระสงฆ์และภคินี  ให้เป็นไปตามผังแม่บทฯ โดยมีจุดประสงค์การจัดพื้นที่ที่มีอยู่ให้ใช้อย่างมีประโยชน์มากที่สุด  
 
ในปี ค.ศ. 1990 วัดพระแม่สกลสงเคราะห์ บางบัวทอง  ได้เริ่มต้นการพัฒนาตามนโยบาย ดังกล่าว  บรรดาสัตบุรุษจำนวนหนึ่งได้โยกย้ายออกมาจากวัดเพื่อทำกินใหม่พร้อมกับที่อยู่อาศัย  เพื่อให้เหมาะสมกับอาชีพการทำสวนผัก   โดยได้มาเลือกชื้อที่ดินใน  ตำบลดอนตาล  อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี และได้เริ่มต้นใหม่ที่นี่  เพราะว่ามี  2  ครอบครัวซึ่งเป็นคาทอลิกได้มาทำสวนผักที่นี่ก่อนแล้ว   
 
เมื่อมีครอบครัวเพิ่มมากขึ้น ครอบครัวทั้งหมดจึงได้เสนอความคิดเห็นกับคุณพ่อสุรสิทธิ์ ชุ่มศรีพันธุ์ เจ้าอาวาสวัดพระแม่สกลสงเคราะห์ในสมัยนั้นว่า  ทางอัครสังฆมณฑลฯ น่าจะหาที่ดินที่เหมาะสมในบริเวณใกล้เคียง ซึ่งในเวลานั้นมีอยู่หลายแห่ง  เห็นว่าน่าจะดี  และเผื่อไว้ให้ชาวบ้านบางครอบครัวหากอยากจะมาทำสวนผักก็สามารถเช่าที่เพื่อประกอบอาชีพนี้ต่อไป โดยไม่ต้องลำบากในหารซื้อที่ดินเป็นของตัวเอง คุณพ่อสุรสิทธิ์ จึงได้เสนอต่อพระคาร์ดินัลในความ คิดเห็นดังกล่าว พระคาร์ดินัลเห็นว่าน่าจะเป็นประโยชน์ต่อไปในอนาคตสำหรับการขยายพื้นที่ในการแพร่ธรรม และสัตบุรุษที่มีความประสงค์ต้องการเมื่อคณะกรรมการบริหารของอัครสังฆมณฑลฯ ได้รับนโยบายจากพระคาร์ดินัลแล้ว  จึงได้อนุมัติให้คุณพ่อสุรสิทธิ์   มองดูที่ดินที่เหมาะสม  ซึ่งในเวลานั้นเห็นว่า หากอยู่ในเส้นคมนาคมคือ ติดถนนใหญ่จะดี   แต่สู้ราคาที่สูงลิบลิ่วในยุคเศรษฐกิจเฟื่องการค้าขายที่ดินไม่ไหว  อีกทั้งในจำนวนที่ดินที่ต้องใช้มากถึง  20  ไร่ขึ้นไป  เพื่ออนาคตวันข้างหน้าค่อนข้างใช้งบประมาณมากเกินไป ในที่สุด  ดูเหมือนเป็นแผน การของพระที่ให้เลือกที่ดินที่อยู่ติดกับสัตบุรุษ ที่ดินปัจจุบันนี้ทั้งหมด   ซึ่งในเวลานั้นต่างกับเวลานี้มาก เช่น ถนนที่เข้ามาจากถนนใหญ่  (อยุธยา-สุพรรณบุรี-ชัยนาท) ยังเป็นฝุ่นแดง ถนนริม คลองด้านหน้าวัดยังเป็นถนนดินมีต้นไม้ไผ่หนาทึบไม่โล่งและทางไม่ตรงแบบขณะนี้ จากวันที่เริ่มเลือก  ติดต่อเจ้าของคนเดิมการโอนที่  เริ่มปลูกสร้างวัด  บ้านพักพระสงฆ์ และบ้านพักคนงานของวัด ปรับพื้นที่รอบๆ  วัด เพื่อภารกิจของวัดในวันข้างหน้า รวมใช้เวลา  10 ปี จนทุกอย่างที่เป็นในวันนี้  คือ พระพรของพระเรื่อยๆ มา
 
วันที่  4   สิงหาคม  ค.ศ. 1990 ทำสัญญาซื้อขายที่ดินประมาณ   40 ไร่ 
 
วันที่ 24  สิงหาคม ค.ศ. 1990  โอนที่
 
ปี  ค.ศ. 1992 ซื้อที่เพิ่มเติม อีก 1 ไร่กว่า   
 
ปี  ค.ศ.  1997   ปรับพื้นที่และล้อมรั้วลวดหนาม   
 
ปี ค.ศ. 1998 - 1999 ลงมือสร้างวัด บ้านพักพระสงฆ์  และบ้านพักคนงาน กลุ่มคริสตชน จึงมีชื่อเรียกตามอัครสังฆมณฑลฯ กำหนดยกถวายให้นักบุญบาร์โธโลมิว อัครสาวก เป็นองค์อุปถัมภ์ว่า “สัตบุรุษวัดบาร์โธโลมิว (ดอนตาล) อำเภอเมือง  จังหวัดสุพรรณบุรี”
 
กลุ่มคริสตชนวัดนักบุญบาร์โธโลมิว
กลุ่มคริสตชนที่ตัวเมืองสุพรรณบุรีมีอยู่หลายกลุ่มด้วยกัน คริสตชนกลุ่มแรกอาศัยอยู่ในตลาดเมืองสุพรรณบุรี ที่ศรีประจันต์ และที่สามชุก กลุ่มคริสตชนนี้ประกอบอาชีพค้าขายและรับราชการ  
 
ในปี ค.ศ. 1980  ได้เริ่มมีการมารวมกลุ่มกันเพื่อประกอบพิธีกรรม โดยเชิญ คุณพ่อบรูโน เจ้าอาวาสวัดแม่พระประจักษ์ (สองพี่น้อง) ในสมัยนั้นมาถวายมิสซาที่บ้านพักจ่าศาลจังหวัด  ในตัวเมืองสุพรรณบุรี เมื่อจ่าศาลเกษียณอายุราชการ  จึงได้ย้ายสถานที่ถวายมิสซาไปที่บ้าน  “มารีย์มีชัย” ในตัวจังหวัด
 
เมื่ออัครสังฆมณฑลฯ ทราบถึงการรวมกลุ่มของคริสตชนที่ตัวเมืองสุพรรณบุรี  จึงได้จัดให้มีพระสงฆ์มาดูแลอย่างต่อเนื่อง โดยให้อยู่ในความดูแลของวัดแม่พระประจักษ์ (สองพี่น้อง) ต่อมาย้ายมาอยู่ในความดูแลของวัดนักบุญยวง บัปติสตา (เจ้าเจ็ด) และย้ายมาอยู่ในความดูแลของวัดนักบุญเทเรซา (หน้าโคก) ตามสถานการณ์ความเจริญของถนนที่ตัดใหม่ และความคล่องตัวในงานอภิบาล
 
ต่อมาประมาณ ปี ค.ศ.1989 นายประสริฐ  ล้อซุ่นนี้  สัตบุรุษวัดธรรมาสน์นักบุญเปโตร บางเชือกหนัง ซึ่งมีอาชีพทำสวนผัก ได้มาซื้อที่ดินและย้ายครอบครัวมาอยู่ที่ดอนตาล จังหวัดสุพรรณบุรี  ต่อมานายประเสริฐ ล้อซุ่นนี้ ได้ชักชวนน้องชาย คือ นายเซี่ยงเต็ก ล้อซุ่นนี้ มาอาศัยอยู่ที่จังหวัดสุพรรณบุรีด้วย นายเซี่ยงเต็ก ล้อซุ่นนี้ จึงได้ซื้อที่ดินและย้ายครอบครัวมาอาศัยอยู่ที่บ้านหนองขาม ภายหลังเรียกคริสตชนที่หนองขามนี้ว่า “กลุ่มคริสตชนหลักเมตร”
 
ปี ค.ศ. 1990 วัดพระแม่สกลสงเคราะห์ (บางบัวทอง) ได้ปรับพื้นที่บริเวณวัดตามนโยบายพัฒนาวัดตามแผนแม่บทของอัครสังฆมณฑลฯ จึงทำให้สัตบุรุษจำนวนหนึ่ง ซึ่งเป็นลูกหลานของนายประเสริฐ ล้อซุ่นนี้ ได้มาซื้อที่ดินและย้ายครอบครัวมาอยู่ที่ดอนตาลนี้ด้วย ทางอัครสังฆมณฑลฯ จึงได้ตามมาซื้อที่ดินในบริเวณนี้ประมาณ 40 ไร่ เพื่อประโยชน์ในงานอภิบาลในอนาคต
 
ปี ค.ศ. 1992 คุณพ่อบัญชา ศรีประมงค์ เจ้าอาวาสวัดพระชนนีของพระเป็นเจ้า รังสิต  ในสมัยนั้น  ได้มาพบกับกลุ่มคริสตชนที่ดอนตาล จึงได้มาถวายมิสซาให้ทุกวันอาทิตย์ โดยใช้บ้านของนายประเสริฐ ล้อซุ่นนี้  ประกอบพิธี  เมื่อกลุ่มคริสตชนหลักเมตรทราบว่ามีพระสงฆ์มาถวายมิสซาที่ดอนตาล จึงมาสมทบด้วย เมื่อคุณพ่อบัญชา ศรีประมงค์  มีโอกาสไปเยี่ยมกลุ่มคริตชนหลักเมตร ได้เห็นถึงความยากลำบากในการเดินทางจึงไปถวายมิสซาให้ที่นั่นด้วย เมื่อกลุ่มคริสตชนที่นี่มีจำนวนเพิ่มขึ้น ฝ่ายงานอภิบาลและธรรมทูตของอัครสังฆมณฑลฯ โดย  คุณพ่อพิบูลย์  วิสิฐนนทชัย  ได้นำครูคำสอน คือครูทิพย์วัลย์ กิจสกุล  มาช่วยสอนคำสอน  ร่วมศึกษาพระคัมภีร์ และรวมกลุ่มคริสตชนในการสวดภาวนาอธิษฐานภาวนา
 
ในปี ค.ศ. 1993 อัครสังฆมณฑลฯ ได้มอบหมายให้ คุณพ่อวิจิตต์ แหงหาญ เจ้าอาวาสวัดนักบุญลูกา (อู่ทอง) ในสมัยนั้น มาดูแลและถวายมิสซาให้กับกลุ่มคริสตชนที่ดอนตาล โดยใช้บ้านของนายประเสริฐ ล้อซุ่นนี้ เป็นสถานที่ประกอบพิธี ส่วนงานด้านการสอนคำสอนมีครูทิพย์วัลย์ กิจสกุล และสามเณรใหญ่ของอัครสังฆมณฑลฯ  มาช่วยดูแลคำสอนให้เป็นครั้งคราว  ช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน คุณพ่อบัญชา ศรีประมงค์  ได้มารับบรรดาเด็กๆ ไปพักแรมและเรียน  คำสอนที่วัดพระชนนี้ของพระเป็นเจ้า รังสิต ซึ่งคุณพ่อเป็นเจ้าอาวาสอยู่ในสมัยนั้น
 
ในปี ค.ศ. 1998  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ  ได้เห็นถึงการขยายตัวของกลุ่มคริสตชน  ที่จังหวัดสุพรรณบุรี  จึงได้สร้างวัดใหม่พร้อมทั้งบ้านพักพระสงฆ์และบ้านพักคนงานขึ้นบนที่ดินที่อัครสังฆมณฑลฯ ได้ซื้อไว้ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1990  วัดที่สร้างใหม่นี้ทางอัครสังฆมณฑลฯ ได้ยกถวายให้ท่านนักบุญบาร์โธโลมิว อัครสาวก  เป็นองค์อุปถัมภ์ จึงเรียกชื่อวัดที่สร้างใหม่นี้ว่า  “วัดนักบุญบาร์โธโลมิว” (ดอนตาล)
 
 
ในปี ค.ศ. 1999 อัครสังฆมณฑลฯ ได้แต่งตั้ง คุณพ่ออติญาณ พงศ์หว่าน  เป็นเจ้าอาวาสวัดนักบุญบาร์โธโลมิว องค์แรกและได้รวมกลุ่มคริสตชนที่ตัวเมืองสุพณณรบุรี คือที่ดอนตาล ที่หลักเมตร และที่ตลาด มาเป็นสัตบุรุษวัดนักบุญบาร์โธโลมิว
 
ในปี ค.ศ. 2000 อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ได้แต่งตั้ง คุณพ่อสุทธิ ปุคะละนันท์  เป็นเจ้าอาวาส และทำพิธีเปิดและเสกวัดใหม่นี้อย่างเป็นทางการในวันเสาร์ที่ 26 สิงหาคม โดยมี พระคาร์ ดินัล ไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู  เป็นประธาน
 
 ปี ค.ศ. 2022 ช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง , ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม, ช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากโรคระบาดโควิด-19
 
พระสงฆ์ผู้ดูแลกลุ่มคริสตชนที่จังหวัดสุพรรณบุรี และเจ้าอาวาส
 

พระสงฆ์

ระยะเวลา

เจ้าอาวาสวัด

หมายเหตุ

คุณพ่อ บรูโน

1980-1983

แม่พระประจักษ์ สองพี่น้อง

ดูแลกลุ่มคริสตชนที่ตลาดเมืองสุพรรณบุรี

คุณพ่อ แอนโทนี ประยุทธ  ชลหาญ

1983-1987

นักบุญเทเรซา  หน้าโคก

ดูแลกลุ่มคริสตชนที่ตลาดเมืองสุพรรณบุรี

คุณพ่อ ยอแซฟ กิตติศักดิ์  กาญจนาธานินทร์

1987-1989

นักบุญยวงบัปติสตา  เจ้าเจ็ด

ดูแลกลุ่มคริสตชนที่ตลาดเมืองสุพรรณบุรี

คุณพ่อ แอนโทนี ประยุทธ  ชลหาญ

1989-1991

นักบุญยวงบัปติสตา  เจ้าเจ็ด

ดูแลกลุ่มคริสตชนที่ตลาดเมืองสุพรรณบุรี

คุณพ่อ ยอห์น วิชชุกรณ์ เกตุภาพ

1991-1994

นักบุญยวงบัปติสตา  เจ้าเจ็ด

ดูแลกลุ่มคริสตชนที่ตลาดเมืองสุพรรณบุรี

คุณพ่อ เปโตร บัญชา ศรีประมงค์

1992-1993

พระชนนีของพระเป็นเจ้า รังสิต

ดูแลกลุ่มคริสตชนที่

คุณพ่อ ยอห์น บอสโก วิจิตต์  แสงหาญ

1993-1999

นักบุญลูกา อู่ทอง

ดูแลกลุ่มคริสตชนที่

คุณพ่อ ยอห์น ไพริน เกิดสมุทร

1994-1999

นักบุญเทเรซา  หน้าโคก

ดูแลกลุ่มคริสตชนที่ตลาดเมืองสุพรรณบุรี

คุณพ่อ ยอแซฟ อติญาณ พงศ์หว่าน

1999-2000

นักบุญบาร์โธโลมิว

ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสองค์แรก

คุณพ่อ เปโตร สุทธิ ปุคะละนันท์

2000-2004

นักบุญบาร์โธโลมิว

ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาส

คุณพ่อ ฟรังซิสเซเวียร์  เดชา  อาภรณ์รัตน์

2004-2007

นักบุญบาร์โธโลมิว

ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาส

คุณพ่อ ยอห์น บัปติสต์ ปรีชา  รุจิพงศ์

2007-2008

นักบุญบาร์โธโลมิว

ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาส

คุณพ่อ เปโตร  ธนันต์ธง  สุขสุทิพย์

2008-2014

นักบุญบาร์โธโลมิว

ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาส

คุณพ่อสุวนารถ กวยมงคล

2014-2018

นักบุญบาร์โธโลมิว

ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาส

คุณพ่อประสาร คูรัตนสุวรรณ

2018-ปัจจุบัน

นักบุญบาร์โธโลมิว

ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาส

 
 
ตารางมิสซา
 
วันอาทิตย์ เวลา   09.00 น.
วันเสาร์ เวลา  19.00 น.
 
แผนที่