วัดนักบุญเทเรซา (วัดหนองจอก)

 
 
วัดนักบุญเทเรซา หนองจอก
 
 ตั้งอยู่เลขที่ 64  หมู่ 4   ถนนสังฆสันติสุข  แขวงกระทุ่มราย  
เขตหนองจอก  กรุงเทพมหานคร  10530  
โทร. 0-2988-9754   โทรสาร 0-2988-9755
 
เดิมที มีคริสตังจีนหลายครอบครัว ซึ่งมาจากเมืองจีนบ้าง มาจากคลองสิบสองลำไทรบ้าง มาทำการค้าขายอยู่ในตลาดหนองจอก ต่อมาในปี ค.ศ. 1918 คุณพ่อดือรังด์ เจ้าอาวาสวัดลำไทร  ได้มาเช่าที่ดินแปลงหนึ่งอยู่ใกล้ๆ ตลาดหนองจอก และปลูกบ้านหลังหนึ่งแบบห้องแถว ห้องหนึ่งใช้เป็นโรงสวด เพื่อให้บรรดาคริสตังมาประชุมสวดภาวนาทุกวันอาทิตย์และอีกห้องหนึ่งใช้เป็นที่พักของพระสงฆ์ที่มาประกอบพิธีมิสซา และโปรดศีลศักดิ์สิทธิ์  คุณพ่อดือรังด์ได้มาทำมิสซา แปลคำสอน ตามปกติอย่างน้อยเดือนละครั้ง และโปรดศีลล้างบาปเมื่อมีเด็กเกิดใหม่  การโปรดศีลล้างบาปที่หนองจอกจะบันทึกไว้ในบัญชีศีลล้างบาปของวัดลำไทร  แต่จะเขียนชื่อวัดว่า "ในโรงสวดหนองจอก"
 
ปี ค.ศ. 1921 คุณพ่อฟูยาต์ได้มาดูแลวัดหนองจอกแทนคุณพ่อดือรังด์ ท่านมาดูแลคริสตังที่นี่เป็นประจำและในบางครั้งก็ส่งพ่อปลัดมาพักอยู่หลายๆ วันติดต่อกันเป็นระยะๆ เพื่อจะได้มีเวลาเยี่ยมเยือนบรรดาคริสตัง  และทำงานแพร่ธรรม
 
 
 
ในปี ค.ศ. 1935 คุณพ่อฟูยาต์ถูกเรียกไปฮ่องกง คุณพ่อดือรังด์จึงเป็นผู้มาดูแลแทน และได้ไปเยี่ยมเยือนคริสตังที่นี่เหมือนเช่นเดิม พร้อมกับส่งพ่อปลัดมาด้วย คือคุณพ่ออาแบล เก็ง พานิชอุดม  ปลายปี ค.ศ. 1940 เกิดกรณีพิพาทอินโดจีน คุณพ่อดือรังด์ต้องย้ายเข้ากรุงเทพฯก่อน คุณพ่ออาแบลจึงต้องรับเป็นเจ้าอาวาสวัดลำไทรแทน  และไม่ได้มาทำมิสซาโปรดศีลในโรงสวดที่ตลาดหนองจอกอีกเลย
 
คุณพ่ออังเดร พลอย โรจนเสน 
คุณพ่อผู้สร้างวัดนักบุญเทเรซาหลังเก่า
นายเจมส์ ยอแซฟ ยังส์ 
ผู้บริจาคที่นาให้แก่วัดนักบุญเทเรซา หนึ่งพันไร่เศษ
 
ในเดือนตุลาคม ค.ศ. 1943 พระสังฆราชแปร์รอส ได้ย้ายคุณพ่ออังเดร พลอย โรจนเสน  จากวัดคอนเซปชัญ  มาดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดหนองจอก และบัญชีศีลล้างบาปของวัดหนองจอกก็เปิดในปีนี้เองในตอนแรกท่านทำมิสซาโปรดศีลในโรงสวดเก่าใกล้ตลาด ท่านตั้งใจที่จะสร้างวัดใหม่แทนโรงสวดเก่า จึงเริ่มมองหาที่และทำเลที่เหมาะสม ท่านเห็นว่าที่เก่าซึ่งใกล้ตลาดและใกล้คริสตังดีก็คับแคบเกินไปส่วนที่สามแยกกระทุ่มรายซึ่งมีคริสตังมาตั้งหลักแหล่งอยู่ ก็ห่างจากกลุ่มคริสตังเดิมที่ตลาดหนองจอกเกินไปพระสังฆราชแปร์รอสจึงเลือกที่ดินบริเวณกึ่งกลางระหว่างตลาดและสามแยกเป็นสถานที่สร้างวัดใหม่ และในปี ค.ศ. 1945 คุณพ่ออังเดรก็ลงมือสร้างวัดใหม่เป็นเรือนไม้ 2 ชั้น ชั้นบนใช้เป็นวัด ส่วนชั้นล่างใช้เป็นที่พักอาศัย ทำพิธีเสกและถวายแด่นักบุญเทเรซาแห่งพระกุมารเยซูในเดือนตุลาคม ค.ศ. 1945 ท่านเห็นว่าบริเวณรอบวัดยังไม่บ้านคริสตังเลย จึงได้ขอร้องให้คริสตังแถวคลอง15, 16 มาปลูกบ้านอยู่ในบริเวณรอบวัด ต่อมาอาศัยความร่วมมือจากสัตบุรุษที่นั่น ท่านได้ซื้อไม้กระดานมาต่อเติมหลังวัดและใช้เป็นที่พักพระสงฆ์ ต่อจากนั้นก็ได้สร้างโรงเรียนและตั้งชื่อว่า "โรงเรียนเซนต์เทเรซา" ท่านเป็นเจ้าอาวาสปกครองดูแลวัดหนองจอกจนถึงเดือนมีนาคม ค.ศ.1963 จึงลาเกษียณเมื่ออายุ 80 ปี ในสมัยที่คุณพ่ออังเดรเป็นเจ้าอาวาสนั้นมีพ่อปลัดมาช่วยที่วัด ได้แก่  คุณพ่อลออ สังขรัตน์  ซึ่งได้เป็นผู้วิ่งเต้นหาเงินซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า  และสร้างหอระฆัง  คุณพ่อกีรติ บุญเจือ และคุณพ่อเสวียง ศุระศรางค์  ซึ่งเป็นปลัดวัดลำไทร  ก็มาช่วยบ่อยครั้ง
 
 
ในปี ค.ศ. 1963 วัดหนองจอกก็กลับไปอยู่ภายใต้การดูแลของคุณพ่ออาแบล เจ้าอาวาสวัดลำไทรอีกครั้งหนึ่ง  ท่านพิจารณาเห็นว่าเรือนไม้ที่คุณพ่ออังเดร ด้สร้างไว้ เก่าและทรุดโทรมไปมาก ไม่เหมาะที่จะเป็นที่พำนักของพระเป็นเจ้า  จึงได้มีความคิดที่จะสร้างวัดใหม่  และเนื่องจากทางวัดไม่มีเงินทุนพอจึงต้องขายที่นาเพื่อนำเงินมาก่อสร้างวัดใหม่ ในโอกาสฉลองวัดวันที่ 17 พฤศจิกายน ค.ศ. 1968 พระอัครสังฆราชยวง นิตโย ได้เสกศิลาฤกษ์  และเดือนมีนาคม ค.ศ. 1969  ก็ลงมือก่อสร้างวัดใหม่  ทำพิธีเสกในวันที่ 6 พฤศจิกายน ค.ศ. 1969
 
นอกจากการสร้างวัดแล้ว ยังได้สร้างบ้านพักพระสงฆ์และอาคารโรงเรียนใหม่ด้วย คุณพ่อสังวาลย์ ศุระศรางค์ เป็นเจ้าอาวาสในปี ค.ศ.1970-1971 และรวมทั้งเป็นเจ้าอาวาสวัดหัวตะเข้ด้วย คุณพ่อเจ้าอาวาสองค์ต่อๆมาของวัดหนองจอกก็ได้รับหน้าที่อันเดียวกันจนถึงปี ค.ศ.1985 เจ้าอาวาสวัดหนองจอกก็ได้ทำงานบริหารวัดของตนเองอย่างเต็มที่มีการปรับปรุงอาคารเรียนต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ  จนในปี ค.ศ.1989-1994 คุณพ่อกิตติศักดิ์ กาญจนธานินทร์ เป็นเจ้าอาวาส  ได้เริ่มปรับปรุงวัดและโรงเรียนครั้งใหญ่ ดำเนินงานถมดินและก่อสร้างโรงอาหารหลังใหม่ขึ้นแล้วเสร็จในปี ค.ศ.1991 คุณพ่อได้เริ่มนำคอมพิวเตอร์เข้ามาใช้ในการเรียนการสอนของโรงเรียน และในการบริหารงานวัดด้วย
 
 
คุณพ่อสมพร   เส็งเจริญ              ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสในปี  ค.ศ. 1994 - 1999
คุณพ่อพจนารถ  นิรมลทินวงศ์      ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสในปี ค.ศ. 1999 - 2004 
คุณพ่อสุขุม     กิจสงวน             ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสในปี ค.ศ. 2004 - 2009
คุณพ่อบัณฑิตย์ ประจงกิจ           ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสในปี ค.ศ.2009 - 2014
คุณพ่ออภิเดช สุภาจักร์              ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสในปี ค.ศ.2014 - 2021
คุณพ่อมาโนช สมสุข                 ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสในปี ค.ศ. 2021 - ปัจจุบัน
 
ปี ค.ศ. 2015
     วันที่ 25 ตุลาคม เยี่ยมดูงานวิถีชุมชนวัด
     วันที่ 14 พฤศจิกายน  ฉลองวัดและชุมนุมองค์กรคริสตชนฆราวาส 
     วันที่ 19 ธันวาคม ฉลองคู่แต่งงาน 25, 50 ปี เขต 4
 
ปี ค.ศ. 2016  
    วันที่ 5 พฤศจิกายน  เสกสุสานของวัด 
    วันที่ 12 พฤศจิกายน ฉลองวัดและชุมนุมองค์กรคริสตชนฆราวาส เคารพศีลมหาสนิท
    วันที่ 17 ธันวาคม ฉลองคู่แต่งงาน 25, 50 เขต 4
 
ปี ค.ศ. 2018
     วันที่ 3 พฤศจิกายน เสกสุสานของวัด
     วันที่ 17 พฤศจิกายน ฉลอง 100 ปี ชุมชนแห่งความเชื่อของวัด
 
ปี ค.ศ. 2019
      วันที่ 2 พฤศจิกายน เสกสุสานของวัด
      วันที่ 9 พฤศจิกายน ฉลองวัด
ปี ค.ศ. 2020 
       วันเสาร์ที่ 7 พฤศจิกายน เสกสุสานของวัด
       วันอาทิตย์ที่ 8 พฤศจิกายน ฉลองวัด
ปี ค.ศ. 2021
       วันเสาร์ที่ 13 พฤศจิกายน เสกสุสานของวัด
       วันอาทิตย์ที่ 14 พฤศจิกายน ฉลองวัด
 
รายชื่อเจ้าอาวาส และผู้ช่วยเจ้าอาวาส
 

ลำดับที่

รายชื่อเจ้าอาวาส

ผู้ช่วยเจ้าอาวาส

ระยะเวลา

1.

คุณพ่อดือรังด์

 

1918-1921

2.

คุณพ่อฟูยาต์

 

1921-1935

 

 

คุณพ่อกาบริแอล

1929-1929

 

 

คุณพ่อเทโอฟิล  ยวง

1930-1933

 

 

คุณพ่อซามูแอล  สมุห์ พานิชเกษม

1934-1935

3.

คุณพ่อดือรังค์

 

1935-1940

 

 

คุณพ่ออาแบล  เก็ง  พานิชอุดม

1936-1940

4.

คุณพ่ออังเคร พลอย โรจนเสน

 

1943-1963

 

 

คุณพ่อละออ     สังขรัตน์

1957-1959

 

 

คุณพ่อกีรติ (กิ๊น)   บุญเจือ

1961-1968

 

 

คุณพ่อเสวียง     ศุระศรางค์

1962-1962

5.

คุณพ่ออาแบล

 

1963-1970

 

 

คุณพ่อบุญชา    ศรีประมงค์

1968-1968

 

 

คุณพ่อบุญเลิศ    เกตุพัฒน์

1968-1970

6.

คุณพ่อสังวาลย์    ศุระศรางค์

 

1970-1971

7.

คุณพ่อสนัด    วิจิตรวงศ์

 

1971-1973

8.

คุณพ่อชวลิต  กิจเจริญ (รักษาการ)

 

1973-1975

9.

คุณพ่อชวลิต   กิจเจริญ

 

1975-1979

 

 

คุณพ่อสานิจ  สถะวีระวงส์  อนุสงฆ์

1973-1974

10.

คุณพ่อยอลี

 

1979-1981

 

 

สามเณร ธวัช   พันธุมจินดา

1979-1979

 

 

สามเณร สมโภชน์    พูลโภคผล

1979-1980

11.

คุณพ่อวุฒิเลิศ    แห่ล้อม

 

1981-1985

 

 

คุณพ่อวรยุทธ     กิจบำรุง

1981-1981

 

 

คุณพ่อสุรชัย      ชุ่มศรีพันธุ์

1982-1983

 

 

คุณพ่อพงษา      สุภาษิต

1983-1985

 

 

คุณพ่อธนันชัย     กิจสมัคร

 

12.

คุณพ่อวรวุฒิ    กิจสกุล

 

1985-1989

13.

คุณพ่อกิตติศักดิ์    กาญจนธานินทร์

 

1989-1994

14.

คุณพ่อสมพร     เส็งเจริญ

 

1994-1999

15.

คุณพ่อพจนารถ    นิรมลทินวงศ์

 

1999-2004

16.

คุณพ่อสุขุม    กิจสงวน

 

2004-2009

17.

คุณพ่อบัณฑิตย์   ประจงกิจ

 

2009-2014

18.

คุณพ่ออภิเดช สุภาจักร์

 

2014-2021

19.

คุณพ่อมาโนช สมสุข

 

2021-ปัจจุบัน

 
 แผนที่การเดินทาง