วัดแม่พระฟาติมา (วัดบางวัว)

 
 
วัดแม่พระฟาติมา (บางวัว)
 
ตั้งอยู่เลขที่ 45 หมู่ 12 ซอยสมัครนรการ
ถนนบางนา-ตราด อ.บางปะกง ฉะเชิงเทรา 24180
โทร. 0-3883-0109  โทรสาร 0-3853-2232
บ้านซิสเตอร์ 0-3853-2232
 
ในปี ค.ศ. 1951  คุณพ่อการิเอซึ่งเป็นเจ้าอาวาสวัดเซนต์แอนโทนีอยู่  ได้พบว่าที่บางวัวมีคริสตังอาศัยอยู่บ้าง คริสตังเหล่านี้ทำอาชีพค้าขาย  จึงคิดที่จะตั้งกลุ่มคริสตชนใหม่ขึ้นที่นี่ท่านได้ขอให้คุณถนอม จิตรานนท์  มาติดต่อซื้อที่ดินสักแปลงหนึ่งริมคลองที่ตำบลบางวัว ใกล้อำเภอบาง  ปะกง ในจังหวัดฉะเชิงเทรา อาศัยความพยายามของคุณถนอมจึงสามารถซื้อที่ดินแปลงแรกได้  และซื้อได้อีกสองแปลงในเวลาต่อมา ปี ค.ศ. 1952 คุณพ่อได้ลงมือสร้างบ้านหลังหนึ่งก่อน  มีโครงการสร้างกลุ่มคริสตชน  โดยมีโรงเรียนซึ่งท่านจะมอบให้ซิสเตอร์คณะเซนต์ปอลฯเป็นผู้บริหาร ท่านได้ซื้อที่ดินเพิ่มอีกประมาณ 30 กว่าไร่ และสร้างโรงเรียน ใช้ห้องหนึ่งของอาคารเรียนเป็นวัด  นอกจากนี้ยังได้สร้างบ้านพักซิสเตอร์, บ้านพักพระสงฆ์  และอาคารเบ็ดเตล็ดอื่นๆ ที่จำเป็น  โรงเรียนสามารถเปิดทำการสอนได้ในเดือนพฤษภาคม ค.ศ. 1955 ที่บางวัวในเวลานั้น มีคริสตังอยู่หลายครอบครัวแต่ไม่มากนัก คุณพ่อการิเอได้ให้วัดนี้ขึ้นกับวัดเซนต์แอนโทนี  ดังนั้นเจ้าอาวาสของวัดเซนต์แอนโทนี จึงเป็นเจ้าอาวาสของวัดบางวัวด้วย  ปี ค.ศ. 1955 พระสังฆราชโชแรงได้ส่งคุณพ่อเลาแรนเต กิมค้วง มาพักผ่อนอยู่บางวัว พร้อมกับรับหน้าที่ปลัดของคุณพ่อการิเอดูแลวัดบางวัวด้วยและรับหน้าที่เป็นจิตตาธิการของภคินี เนื่องจากคุณพ่อเลาแรนเตสุขภาพไม่สู้แข็งแรงอยู่แล้ว เดือนพฤศจิกายน ค.ศ. 1956 ท่านรู้สึกไม่ค่อยสบายมากจึงขอไปพักผ่อนอยู่ที่วัดนครปฐม  คุณพ่อมัวซอง (พระสงฆ์มิสซังอุบลฯ)  ซึ่งกำลังเรียนภาษาไทยอยู่  ได้มาอยู่ที่บางวัวระยะเวลาหนึ่งต่อจากคุณพ่อเลาแรนเต แต่เนื่องจากท่านอยู่ที่วัดนี้แต่เพียงผู้เดียว ไม่มีผู้สอนภาษาไทย  หรือให้คำแนะนำใดๆ เกี่ยวกับภาษาไทยแก่ท่าน ท่านจึงขอย้ายไปอยู่วัดอื่นเพื่อฝึกหัดใช้ภาษาไทยต่อไป เมื่อไม่มีพระสงฆ์มาอยู่ประจำที่บางวัว  คุณพ่อการิเอจึงส่งพ่อปลัดของท่านที่วัดเซนต์แอนโทนีมาดูแลทำมิสซาโปรดศีล  และเยี่ยมสัตบุรุษทุกวันอาทิตย์ ในปี ค.ศ. 1973 คุณพ่อเฟลอรี  มาเรียนฝึกภาษาที่บางวัว  และต่อมาได้ย้ายไปมิสซังนครสวรรค์  คุณพ่อยอลีจึงเป็นผู้ดูแลวัดบางวัวแต่ผู้เดียว ท่านมาดูแล, ทำมิสซาและเยี่ยมเยือนสัตบุรุษที่วัดบางวัวทุกๆ อาทิตย์ในเวลานั้นการเดินทางไปวัดหรือโรงเรียนที่บางวัวมีอยู่ทางเดียวคือ ต้องลงเรือไปตามคลองจากถนนใกล้อำเภอบางปะกง
 

ดังนั้นคุณพ่อยอลี กับท่านอธิการิณี มาร์เกอริตมารี และซิสเตอร์ เรอเนมารี แห่งคณะเซนต์ปอลฯ ซึ่งเป็นผู้บริหารโรงเรียนมารดานฤมล บางวัว ได้จัดสร้างถนนยาว 700 เมตร ตั้งแต่ทางหลวงสายบางนา-ตราดถึงบางวัวต่อจากนั้นคุณพ่อก็เริ่มสร้างกำแพงล้อมรอบ, ถมดินและสร้างสนามฟุตบอล ปี ค.ศ. 1985-1989 คุณพ่อสุรชัย กิจสวัสดิ์ ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสวัดเซนต์แอนโทนี และบางวัว ท่านได้เริ่มการก่อสร้างวัดกลางน้ำ และบ้านพักพระสงฆ์ การก่อสร้างนี้แล้วเสร็จในปลายเดือนเมษายน ค.ศ. 1986 ในวันที่ 8 พฤศจิกายน ค.ศ. 1986 ได้ทำพิธีเสกวัดดังกล่าวโดยพระคาร์ดินัลไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู และในเวลาต่อมาได้สร้างบ้านพักซิสเตอร์หลังใหม่ หลังจากสร้างวัดเสร็จแล้ว พระคุณเจ้ามีชัย กิจบุญชู ได้เริ่มต้นก่อสร้างอาคารเรียนหลังใหม่ 2 หลัง โดยหลังหนึ่งเป็นโรงเรียนระดับประถมและมัธยม  อีกหลังหนึ่งเป็นอาคารเรียนอนุบาล เพื่อรองรับจำนวนนักเรียนซึ่งกำลังเพิ่มมากขึ้น ทางโรงเรียนได้เริ่มใช้อาคารเรียนทั้งสองในปีการศึกษา ค.ศ. 1991 คุณพ่อสุรพันธ์ ดาวพิเศษ เป็นเจ้าอาวาสในปี ค.ศ. 1990 สัตบุรุษที่นี่อยู่บริเวณวัดบ้าง อยู่ที่อำเภอบางปะกงบ้าง ประกอบอาชีพทำฟาร์มเลี้ยงเป็ด, ประมงน้ำเค็ม หรือรับจ้าง คุณพ่อได้ดูแลการก่อสร้างที่ยังค้างอยู่จนแล้วเสร็จ และร่วมมือกับการทำงานของซิสเตอร์คณะเซนต์ปอลเดอชาร์ตรเป็นอย่างดี 
 
ปี ค.ศ. 2020 เตรียมการก่อสร้างวัดหลังใหม่, เตรียมซ่อมแซมเสาของวัดหลังปัจจุบัน
 
ปี ค.ศ. 2021 ปิดวัดเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ร่วมพิธีต่างๆ ทางออนไลน์
 
 
 
คุณพ่อบรรจบ  โสภณ          ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสในปี ค.ศ. 1989 - 1990
คุณพ่อสุรพันธ์   ดาวพิเศษ   ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสในปี ค.ศ. 1990 - 1994
คุณพ่อศิริพจน์   สกุลทอง    ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสในปี ค.ศ. 1994 - 1996
คุณพ่อปิยะชาติ มะกรครรภ์   ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสในปี ค.ศ. 1996 - 1997
คุณพ่อคมสันท์  ยันต์เจริญ   ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสในปี ค.ศ. 1997 - 1999
คุณพ่อสนัด   วิจิตรวงศ์       ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสในปี ค.ศ. 1999 - 2004
คุณพ่ออนุรักษ์   ณ สงขลา  ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสในปี ค.ศ. 2004 - 2009
คุณพ่อมาโนช สมสุข         ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสในปี ค.ศ. 2009 - 2014
คุณพ่อไพริน เกิดสมุทร      ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสในปี ค.ศ. 2014 - 2021
คุณพ่ออภิเดช สุภาจักร์       ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสในปี ค.ศ. 2021 - 2023
คุณพ่อวุฒิไกร ชินทร์นลัย    ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสในปี ค.ศ. 2023 - ปัจจุบัน
 
 
รายชื่อเจ้าอาวาสและผู้ช่วยเจ้าอาวาส

ลำดับที่

รายชื่อเจ้าอาวาส

รายชื่อผู้ช่วยเจ้าอาวาส

ระยะเวลา

1.

คุณพ่อการิเอ

 

1952-1960

 

 

คุณพ่อเลาแรนเต กิมค้วง  (มณี กฤษเจริญ)

1955-1956

 

 

คุณพ่อมัวซอง    

1956-1957

 

 

คุณพ่อชัชวาลย์  แสงแก้ว

1957-1959

 

 

คุณพ่อลังฟังต์

1959-1960

2.

คุณพ่อลังฟังต์

 

1960-1970

 

 

คุณพ่อแอนโทนี

1970-1979

 

 

คุณพ่อบีโยต์

1962-1962

3.

คุณพ่อยอลี

 

1970-1979

 

 

คุณพ่อเฟลอรี

1973-1973

4.

คุณพ่อชัชวาลย์ แสงแก้ว

 

1979-1979

 

 

คุณพ่อไพฑูรย์  หอมจินดา

1979-1981

 

 

คุณพ่อสุรชัย  กิจสวัสดิ์

1980-1981

5.

คุณพ่อประสาน  คูรัตนสุวรรณ

 

1981-1985

6.

คุณพ่อสุรชัย  กิจสวัสดิ์

 

1985-1989

7.

คุณพ่อบรรจบ  โสภณ

 

1989-1990

8.

คุณพ่อสุรพันธ์   ดาวพิเศษ

 

1990-1994

9.

คุณพ่อศิริพจน์   สกุลทอง

 

1994-1996

10.

คุณพ่อปิยะชาติ   มะกรครรภ์

 

1996-1997

11.

คุณพ่อคมสันท์    ยันต์เจริญ

 

1997-1999

12.

คุณพ่อสนัด   วิจิตรวงศ์

 

1999-2004

13.

คุณพ่ออนุรักษ์  ณ สงขลา

 

2004-2009

14.

คุณพ่อมาโนช   สมสุข

 

2009-2014

15.

คุณพ่อไพริน   เกิดสมุทร

 

2014-2021

16.

คุณพ่ออภิเดช สุภาจักร์

 

2021-2023

17. คุณพ่อวุฒิไกร ชินทร์นลัย   2023-ปัจจุบัน

 

แผนที่การเดินทาง