วัดพระแม่มหาการุณย์ (วัดเมืองนนท์)

 
 
วัดพระแม่มหาการุณย์ (วัดเมืองนนท์)
 
ตั้งอยู่เลขที่ 69/15  หมู่ 1  ถนนติวานนท์   ตำบลบ้านใหม่ 
  อำเภอปากเกร็ด  จังหวัดนนทบุรี 11120   โทร. 0-2538-7163, 0-2961-5878   FAX: 0-2961-5878
Website: www.gloryclub.org/mercy
 
คุณพ่อยอห์น บัปติสต์ บุญเลิศ ธาราฉัตร เจ้าอาวาสวัดเซนต์ฟรังซิสเซเวียร์ สามเสน และเป็นผู้ปกครองคาทอลิกที่มีภูมิลำเนาอยู่ในบริเวณชานพระนครด้านเหนือ ได้รับเงินบริจาคจากคุณยายสุด ประดิษฐจุสิน จำนวนหนึ่งล้านบาท เพื่อสร้างวัดคาทอลิกหนึ่งวัดให้เสร็จโดยเร็ว คุณพ่อจึงเริ่ม สำรวจที่ดินในเขตจังหวัดนนทบุรี และได้พบว่าในบริเวณที่ดินตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี  จะมีโรงเรียนคาทอลิกสร้างขึ้นในอนาคตถึง 3 โรงเรียน  คือ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล  โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์  และโรงเรียนเซนต์ดอมินิค  จึงได้นำเรื่องนี้มาปรารภกับ คุณสนอมและคุณลาวัณย์ มีนานนท์ ซึ่งมีที่ดินอยู่ติดกับบริเวณโรงเรียนดังกล่าว  ทั้งสองมีความเห็นตรงกับ คุณพ่อว่าบริเวณนี้ควรจะมีวัดคาทอลิกสักหนึ่งวัด  เพื่อที่คณะนักบวชที่จะบริหารงานโรงเรียน และ คริสตสนิกชนซึ้งมีภูมิลำนำทางเหนือของกรุงเทพฯ อันได้แก่  นนทบุรี ปทุมธานี ดอนเมือง รังสิต  จะได้มีโอกาสมาร่วมประกอบศาสนกิจอย่างสะดวกกว่าแต่ก่อน โดยไม่ต้องเดินทางเข้ามาในเมือง   คุณสนอมและคุณลาวัณย์ มีนานนท์   จึงได้บริจาคที่ดินจำนวน 6 ไร่ และในโอกาสเดียวกันได้มีสัตบุรุษอีกจำนวนหนึ่ง ร่วมกันซื้อที่ดินบริจาคอีกจำนวน 3 ไร่เศษ  เพื่อการสร้างวัดจะได้สำเร็จลงไปตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว
 
ได้วางศิลาฤกษ์ เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน  พ.ศ.2514 /ค.ศ. 1971  เวลา 16.51 น.  แผ่นศิลาฤกษ์อยู่ใต้แท่นบูชาและมีข้อความว่า  “1 ค่ำ  ปี กุน จ.ศ.1333  25 พฤศจิกายน พ.ศ.2514 /ค.ศ.1971   เวลา  16.51-17.01  น.  โบสถ์แม่พระนี้  นางสุด ประดิษฐ์จุสิน  บริจาคเงินหนึ่งล้านบาท   นายสนอมและนางลาวัณย์ มีนานนท์  บริจาคที่ดินหกไร่สร้างถวายเป็นศาสนบูชา วางศิลาฤกษ์ เมื่อวันที่  25  พฤศจิกายน  พ.ศ.2514/ค.ศ.1971   ขอโบสถ์แม่พระนี้จงเป็นที่พึ่งและสักการะแก่สาธุชนทั่วไปชั่วกาลนานเทอญ”
 

คุณพ่อบุญเลิส ธาราฉัตร ผู้บุกเบิกวัดและคุณพ่ออูร์บานี เจ้าอาวาสในปี ค.ศ. 1984-1986
 
วัดได้เริ่มสร้างเมื่อวันที่  13  กุมภาพันธ์ พ.ศ.2515 /ค.ศ.1972  โดย นายทวีธวัช  มั่นธนาการ  (มร.ฟรังซัวมองโตเคียว)  เป็นสถาปนิก  สิ้นเงินค่าก่อสร้าง 1,800,000.00  บาท  (หนึ่งล้านแปดแสนบาทถ้วน)  นับเป็นวัดคาทอลิกที่สร้างขึ้นมาสำเร็จจากแรงศรัทธาจากสัตบุรุษหลายศาสนาด้วยกัน  ได้รับความร่วมมืออย่างใกล้ชิดจากทางราชการ เช่น นายนิพนธ์ บุญญภัทโร นายอำเภอปากเกร็ด  นอกจากนั้นยังมีผู้จิตศรัทธาร่วมบริจาคอีกหลายท่าน
 
ต่อมาได้ประกาศเชิญผู้สนใจประกวดตั้งชื่อวัดในหนังสืออุดมสาร  ตั้งรางวัลไว้  1,000.00  บาท  สำหรับผู้ที่ตั้งชื่อวัดได้เหมาะสมกับความหมายของรูปแม่พระซึ่งเดิมเรียกว่า  PIETA  และเป็นองค์อุปถัมภ์ของวัดนี้  ปรากฏว่ามีผู้สนใจส่งรายชื่อมาร่วมประกวดประมาณ  300  ชื่อ คณะกรรมการได้พิจารณาเห็นสมควรให้วัดนี้มีชื่อว่า  “วัดพระแม่มหาการุณย์” 
 

พิธีวางศิลาฤกษ์
 
พิธีทางพุทธศาสนา คุณวิจิตร แจ่มใส ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีมาร่วมในพิธีวางศิลาฤกษ์
 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ได้เสด็จพระราชดำเนินทำพิธีเปิดวัดพระแม่มหาการุณย์  เมื่อวันเสาร์ที่ 16  กุมภาพันธ์  ค.ศ. 1974  เวลา 15.30  น.  ทรงลงพระปรมาภิไธยย่อ  บนแผ่นศิลาจารึก  ซึ่งได้ประดิษฐานไว้ภายในวัด  ทรงปลูกต้นพิกุลและต้นสารภีหน้าวัดด้วย
 
 
นับแต่เริ่มเปิดวัดพระแม่มหาการุณย์  ทางวัดได้ประสบอุทกภัยเป็นเวลา  3  ครั้งด้วยกัน  จึงต้องปิดวัดครั้งละประมาณ  1  เดือน  ขณะที่น้ำท่วม  ค.ศ.1985 ทางราชการได้สร้างประตูน้ำปิดกั้นคลองบ้านใหม่  ทำให้น้ำไม่ท่วมวัด  แต่สภาพของพื้นวัดได้ชำรุดมากจึงจำเป็นต้องบูรณะซ่อมแซมใหม่ เมื่อเดือนกุมภาพันธ์  ค.ศ.1989  ใช้เวลาในการซ่อมแซม  8  เดือน  สิ้นเงิน  1,700,000.00  บาท  เป็นเงินที่ได้รับบริจาคมาทั้งหมด
 
พิธีเสกพระแท่นใหม่ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1990 
 
ต่อมาได้สร้างศาลามีนานนท์และสนามหญ้าหน้าวัดโดยคุณลาวัณย์ มีนานนท์ เป็นผู้บริจาคสร้างให้วัด ส่วนศาลาสันติสุขและรั้วรอบวัดรวมทั้ง วัดน้อยข้างสนามเทนนิส (ซึ่งปัจจุบันไม่มีแล้ว) ได้รับเงินบริจาคจากสัตบุรุษและมิสซังฯ 
 
 
 
 
  
 
ในปี ค.ศ. 1998 คุณพ่ออาดรีอาโน เปโลซิน เริ่มงานแพร่ธรรมและงานสงเคราะห์เด็กกำพร้าด้อยโอกาส และชาวบ้านที่อยู่ในชุมชนต่าง ๆ รอบๆ วัด ภายหลังในปี 2021 วันที่ 5 ตุลาคม งานนี้ได้อยู่ภายใต้ของมูลนิธิเซนต์มาร์ติน ซึ่งเป็นกิจการส่วนหนึ่งของวัดในงานธรรมทูตและสงเคราะห์ 
 
 
ในปี ค.ศ. 2004 ทางครอบครัวญาติพี่น้องของคุณพ่ออูร์บานี พ่อเจ้าอาวาสพร้อมกับสัตบุรุษได้สนับสนุนงานก่อสร้างอาคารพระคริสตธรรมในบริเวณวัดเพื่ออำนวยความสะดวกในงานอภิบาล พิธีเสกอาคารพระคริสตธรรม วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2004 โอกาสครบรอบ 30 ปีวัดพระแม่มหาการุณย์ 
 
ตั้งแต่ปัสกา ปี ค.ศ. 2012 เริ่มถวายมิสซาเป็นภาษาอังกฤษที่วัดเพิ่มอีก 1 รอบ เนื่องจากมีสัตบุรุษชาวต่างชาติหลายคน (ส่วนหนึ่งอาศัยอยู่ที่หมู่บ้านนิชาดาธานี ถนนสามัคคี เขตปากเกร็ด
 
ปี ค.ศ. 2012 ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ค.ศ. 2012 ถึงปี ค.ศ 2018 มีการถวายมิสซาภาษาเวียดนามช่วงเวลา 13.00 น. ทุกวันอาทิตย์ต้นเดือน โดยมีคุณพ่อชาวเวียดนามมาทำมิสซากับกลุ่มคาทอลิกที่มาทำงานในละแวกวัดและมีสัตบุรุษมาร่วมประมาณ 100 คน
 
ปี ค.ศ. 2014 จัดฉลอง 40 ปีวัดพระแม่มหาการุณย์ มีการปรับปรุงบริเวณด้านหน้าวัดโดยรอบและในปีนี้เองจัดการฉลอง 2 วันด้วยกัน คือ ในวันเสาร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ มีพิธีโปรดศีลกำลังโดย พระอัครสังฆราชฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช และในวันอาทิตย์ที่ 16 กุมภาพันธ์ มีพิธีมิสซาขอบพระคุณ โดยพระคาร์ดินัล ไมเกิ้ลมีชัย กิจบุญชู เป็นประธานในพิธี ฉลองครบรอบ 40 ปีของการตั้งวัด
  
พระสงฆ์ที่มาอภิบาลดูแลสัตบุรุษวัดพระแม่มหาการุณย์
1. คุณพ่อ ยอห์น บัปติสต์ บุญเลิศ ธาราฉัตร  ได้มาประกอบพิธีมิสซาที่วัดเป็นประจำทุกวันอาทิตย์ตั้งแต่เสกวัดจนถึงปี ค.ศ.1980  ต่อมาได้มีพระสงฆ์จากวัดสามเสนมาดูแลวัดนี้ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1980-1986   
2. คุณพ่อ บอสโก สมสุข  แดงเดช (อยู่ประจำวัดสามเสน) ได้มาประกอบพิธีมิสซาที่วัดเป็นประจำทุกวันอาทิตย์ในปี ค.ศ. 1980-1983 
3. คุณพ่อ มีคาแอล คมทวน  มุ่งสมหมาย (อยู่ประจำวัดสามเสน) ได้มาประกอบพิธีมิสซาที่วัดเป็นประจำทุกวันอาทิตย์ในปี ค.ศ. 1983-1986  
4. คุณพ่อ เปโตร  อูร์บานี คณะธรรมทูตปีเม (อยู่ประจำวัดสามเสน) ได้มาประกอบพิธีมิสซาที่วัดเป็นประจำทุกวันอาทิตย์ในปี ค.ศ. 1984-1986 หลังจากนั้น วันที่ 11 เมษายน ปี ค.ศ. 1986 อยู่ประจำวัดพระแม่มหาการุณย์ และได้รับการแต่งตั้งเป็นพ่อเจ้าอาวาสองค์แรก ในวันที่ 1 พฤษภาคม ค.ศ. 1986 (คุณพ่ออาดรีอาโน เปโลซิน และคุณพ่อเรย์นาโต ตายาบูเอ เป็นผู้ช่วย)
5. คุณพ่อ ราฟาแอล มาแนนติ คณะธรรมทูตปีเม ได้รับการแต่งตั้งเป็นพ่อเจ้าอาวาสองค์ที่ 2 ในวันที่ 14 พฤษภาคม ค.ศ. 2006 (คุณพ่อดาเนียล มาซซ่า และ คุณพ่อเปาโล ซาลาโมเน เป็นผู้ช่วย)
6. คุณพ่อ ดาเนียล มาซซ่า คณะธรรมทูตปีเม ได้รับการแต่งตั้งเป็นพ่อเจ้าอาวาสองค์ที่ 3 ในวันที่ 30 เมษายน ค.ศ. 2016 (คุณพ่อเปาโล ซาลาโมเน และคุณพ่อเกลาดีโอ โกร์ตี เป็นผู้ช่วย)
7. คุณพ่อ เกลาดีโอ โกร์ตี คณะธรรมทูตปีเม ได้รับการแต่งตั้งเป็นพ่อเจ้าอาวาสองค์ที่ 4  ในวันที่ 9 พฤษภาคม ค.ศ. 2020 (คุณพ่อมัสซีโม โบลกาน และคุณพ่อดาเนียล มาซซ่า เป็นผู้ช่วย)
 
 
ผู้อำนวยการสภาภิบาลวัดพระแม่มหาการุณย์
1. เปโตร เวทย์ ศรีสมพงษ์ ตั้งแต่ ค.ศ. 1989 (กรรมการชุดที่ 1)
2. ยวง ศรีกริช สุวิชากร (กรรมการชุดที่ 2)
3. ยวง ศรีกริช สุวิชากร (กรรมการชุดที่ 3)
4. ลูซีอา สดชื่น สุภาพ ตั้งแต่ 1 กรกฎาคม ค.ศ. 2000 
5. ลูซีอา สดชื่น สุภาพ ตั้งแต่ 1 กรกฎาคม ค.ศ. 2003
6. ยวง ศรีกริช สุวิชากร ตั้งแต่ 1 กรกฎาคม ค.ศ. 2006
7. ยวง ศรีกริช สุวิชากร ตั้งแต่ 1 กันยายน ค.ศ. 2009   
8. โรซา กาญจนา สุวิชากร ตั้งแต่ 1 กันยายน ค.ศ. 2012
9. โรซา กาญจนา สุวิชากร ตั้งแต่ 1 กันยายน ค.ศ. 2015
10. ยอห์น ธนพล ชัยสำเร็จ ตั้งแต่ 5 สิงหาคม ค.ศ. 2018 ถึงปัจุบัน
 
ปี ค.ศ. 2015 ฉลองวัดประจำปีและมีพิธีโปรดศีลกำลังและศีลมหาสนิทโดยพระคาร์ดินัลฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวานิช เป็นประธานในพิธี และช่วงบ่ายมีวจนพิธีกรรมอวยพรผู้ป่วยและผู้สูงอายุที่บ้านเทวา
 
พิธีโปรดศีลกำลังและศีลมหาสนิทกลุ่มคำสอนเด็กต่างชาติในวันสมโภชพระจิตเจ้า
 
จัดให้มีโครงการค่ายคำสอนประจำภาคฤดูร้อนในเดือนเมษายนและเดือนตุลาคมสำหรับเด็กๆ และเยาวชนใช้เวลาในการเข้าค่าย 5 วันต่อครั้ง  เข้าเงียบประจำปีของวัดปีละ 2 ครั้ง  ตรีวารเตรียมจิตใจก่อนฉลองวัด
 
ได้มีบราเดอร์คณะเบธาราม คณะฟรังซิสกัน และคณะกาปูชิน มาช่วยงานอภิบาลวัดในวันเสาร์และวันอาทิตย์
 

ปี ค.ศ. 2018 ฉลองวัด มีพิธีโปรดศีลกำลังและศีลมหาสนิทครั้งแรก โดยพระคาร์ดินัลฟรังซิสเซเวียร์เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช ประธานในพิธี และช่วงเวลา 14.00 น. มีพิธีร่วมทำบุญ 3 ศาสนา อวยพรให้กำลังใจและมอบสิ่งของให้กับผู้ป่วย ผู้สูงอายุ

ปี ค.ศ. 2019 ฉลองวัด โดยพระคาร์ดินัลฟรังซิสเซเวียร์เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช และช่วงเวลา 15.00 น. มีงาน 3 ศาสนา เป็นหนึ่งเดียวเพื่อผู้ด้อยโอกาส อวยพรให้กำลังใจและมอบสิ่งของให้กับผู้ป่วย ผู้สูงอายุ

เดือนพฤษภาคม พิธีโปรดศีลกำลังและศีลมหาสนิทครั้งแรกกับกลุ่มคำสอนชาวต่างชาติ

โครงการค่ายคำสอนประจำภาคฤดูร้อนเดือนตุลาคม

โครงการเข้าเงียบประจำปีของวัด

ตรีวารเตรียมจิตใจก่อนฉลองวัด

คุณพ่อเกลาดีโอ โกร์ตี ได้รับแต่งแต่งเป็นเจ้าอาวาส ปี ค.ศ. 2020-ปัจจุบัน

ปี ค.ศ. 2020

- เดือนกุมภาพันธ์ฉลองวัดพระแม่มหาการุณย์ โดยพระสังฆราชยอแซฟ วุฒิเลิศ แห่ล้อม ประธานในพิธี และงานศาสนสัมพันธ์ 3 ศาสนา เป็นหนึ่งเดียวเพื่อผู้ด้อยโอกาสโดยครั้งนี้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ มาเป็นประธานในงานนี้

-เดือนพฤษภาคม คุณพ่อเกลาดีโอ โกร์ตี มาดำรงตำแหน่งคุณพ่อเจ้าอาวาส และคุณพ่อมัสซิโมโบลกาน ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าอาวาส

- เดือนมิถุนายน พิธีโปรดศีลกำลังให้กับผู้ใหญ่ที่เรียนคำสอนที่วัด โดยคุณพ่อวิทยา แก้วแหวน ประธานในพิธี

- เดือนตุลาคม ทางวัดได้เชิญคุณพ่อคณะปีเมที่บวชเป็นพระสงฆ์ใหม่ 2 องค์ คุณพ่อนที ลอบี และ คุณพ่อโจเซฟ ซามานีโก มาถวายมิสซาแรกที่วัด

- เดือนพฤศจิกายน ทางวัดได้เชิญ คุณพ่ออนุชา ไชยเดช โอกาสครบรอบ 25 ปี ชีวิตสงฆ์มาถวายมิสซาและเป็นประธานในพิธีโปรดศีลกำลังและศีลมหาสนิทครั้งแรกให้ชาวต่างชาติ

- โครงการ 2 โครงการใหญ่คือ โครงการซ่อมแซมห้องแต่งตัวพระสงฆ์ในวัดใหญ่ (Sacristy)  และโครงการติดตั้งทีวีในวัดใหญ่จำนวน 2 เครื่อง เพื่ออำนวยความสะดวกให้สัตบุรุษในการร้องเพลง โดยทั้ง 2 โครงการนี้ สัตบุรุษร่วมกันสนับสนุนค่าใช้จ่ายทั้งหมด

 

 
ปี ค.ศ. 2020 วันอาทิตย์ที่ 16 กุมภาพันธ์ ในโอกาสงานฉลองวัดได้มีการจัดกิจกกรรมศาสนสัมพันธ์ โดยมีนายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในพิธี  
 

ปี ค.ศ. 2021

- เดือนกุมภาพันธ์ฉลองวัดแม่พระมหาการุณย์ (แบบภายใน) โดย คุณพ่อดาเนียล มาซซ่า ประธานในพิธี

- เดือนมีนาคม พิธีโปรดศีลมหาสนิทครั้งแรกให้กับเด็กคำสอนนักเรียนในโรงเรียนพระหฤทัย นนทบุรี, โรงเรียนเซนต์ฟรังซิสเซเวียร์ และเด็กของวัด จำนวน 35 คน วันอาทิตย์ที่ 21 มีนาคม  โดยคุณพ่อเกลาดีโอ โกร์ตี

- วันเสาร์ที่ 3 เมษายน พิธีโปรดศีลล้างบาป 6 คน (ผู้ใหญ่ 5 เด็ก 1 คน)

- วันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน พิธีอำลาคุณพ่อเปาโล ซาลาโมเน ย้ายไปบ้านเทิดไทย เชียงราย

- เดือนพฤษภาคม สวดสายประคำตลอดทั้งเดือนเพื่อขอให้ยุติการแพร่ระบาดของโควิด-19

- เดือนสิงหาคม พิธีนพวารแด่พระนางมารีย์รับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ทั้งกายและวิญญาณ

- เดือนกันยายน การอบรมความรู้ความเข้าใจในพิธีบูชาขอบพระคุณ โดยคุณพ่อเกลาดีโอ โกร์ตี

- วันอาทิตย์ที่ 12 กันยายน ฉลอง 100 ปีพลมารีย์

- เดือนตุลาคม การอบรมผู้อ่านในพิธีกรรมโดย คุณพ่อธนายุทธ ผลาผล และการอบรมศีลศักดิ์สิทธิ์ 7 ประการผ่านทาง On line โดยคุณพ่อเกลาดีโอ โกร์ตี และคุณพ่อมัสซีโม โบลกาน

- การสวดสายประคำเดือนแม่พระและเดือนสานุศิษย์ธรรมทูตตลอดทุกวัน

- วันอาทิตย์ที่ 24 ตุลาคม พิธีบูชาขอบพระคุณฉลอง 25 ปีชีวิตสงฆ์ของคุณพ่ออนุชา ชาวแพรกน้อย คุณพ่ออนุศักดิ์ กิจบำรุง คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์

- เดือนพฤศจิกายน มิสซาระลึกถึงผู้ล่วงลับในเขตวัดพระแม่มหาการุณย์

- วันอาทิตย์ที่ 14 พฤศจิกายน ต้อนรับคุณพ่อFERRUCCIO BRAMBILLASCA เจ้าคณะใหญ่คณะปีเม จากอิตาลี

-  เดือนธันวาคม วันอาทิตย์ที่ 5 ธันวาคม พระสงฆ์บวชใหม่ คือคุณพ่อธีนาภัทร นภาพิทยาเลิศ ถวายมิสซาแรกที่วัดแม่พระมหาการุณย์

- พิธีนพวารเตรียมรับเสด็จเทศกาลพระคริสตสมภพ ตั้งแต่วันที่ 16-23 ธันวาคม

-โครงการช่วยเหลือถุงยังชีพ จำนวน 50 ครอบครัว เนื่องจากได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19 ซึ่งทางวัดดำเนินการให้ถุงยังชีพตั้งแต่เดือนมิถุนายน ปี ค.ศ. 2020 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน

 
 
 แผนที่การเดินทาง