วัดพระมารดานิจจานุเคราะห์ (คลองจั่น)

 
 
วัดพระมารดานิจจานุเคราะห์ คลองจั่น
 
ตั้งอยู่เลขที่ 1  หมู่ 5  ซอยนวมินทร์ 81 ถนนนวมินทร์  
แขวงคลองจั่น  เขตบางกะปิ  กรุงเทพฯ 10240
โทร. 0-2733-4053-4, 0-2375-8294-6   FAX: 0-2733-4055, 0-2375-8295
website: pramandachurch.com
 
 
อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ดำริจัดสร้างวัดขึ้นแห่งหนึ่งสำหรับคริสตชนในเขตบางกะปิและใกล้เคียงเนื่องจากเห็นว่าบริเวณแห่งนี้เป็นชุมชนใหญ่ และมีคริสตชนอยู่อาศัยตามหมู่บ้านต่างๆ มากพอสมควร ในขั้นต้นได้ขอใช้บ้านของคณะภคินีเซนต์ปอลเดอ ชาร์ตร ในหมู่บ้านแดนตะวันเป็นสถานประกอบพิธีบูชามิสซาทุกวันเสาร์เวลาเย็น มีพระสงฆ์ทำหน้าที่ดูแลรับผิดชอบตั้งแต่ปี ค.ศ. 1978 เป็นต้นมา จนกระทั่งครอบครัวปัญจทรัพย์ ได้บริจาคที่ดินจำนวนหนึ่งสำหรับสร้างวัดและโรงเรียนในบริเวณหมู่บ้านโชคชัย คลองจั่น  พร้อมทั้งถวายปัจจัยสำหรับการสร้างวัดด้วย
 
 
อัครสังฆมณทลกรุงเทพฯ จึงได้ดำเนินการสร้างโรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์ และซื้อที่ดินเพิ่มอีก  โดยมอบหมายให้ภคินีคณะเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร เป็นผู้รับผิดชอบบริหารงานโรงเรียน ในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1985 พระคาร์ดินัล มีชัย กิจบุญชู ได้มาเป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์วัดซึ่งจะถวายเกียรติแด่พระมารดานิจจานุเคราะห์  และเสกอาคารเรียน ได้ใช้ห้องหนึ่งของอาคารเรียนเป็นวัดชั่วคราว มีคุณพ่อบัณฑิต ปรีชาวุฒิ เป็นผู้ดูแล
 
ต่อมาในเดือนเมษายน ค.ศ. 1986 อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ได้แต่งตั้งคุณพ่อวิวัฒน์ แพร่สิริ เป็นเจ้าอาวาสองค์แรก และให้เป็นวัดอย่างเป็นทางการสำหรับสัตบุรุษโดยทั่วไป ส่วนการก่อสร้างวัดก็ได้ดำเนินการเรื่อยมาจนเสร็จในปี ค.ศ. 1987  และในวันเสาร์ที่ 5 ธันวาคม ค.ศ. 1987 ซึ่งตรงกับวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ พระคาร์ดินัล มีชัย กิจบุญชู และพระสมณทูตอัลแบร์โต ตรีคาริโก ได้มาเป็นประธานในพิธีเสกวัดใหม่  ซึ่งถวายเกียรติแด่พระมารดานิจจานุเคราะห์ และถวายเป็นถาวรวัตถุเทิดพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลมหาราช  เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 5 รอบ
 
 
 
วันที่ 30 เมษายน ค.ศ. 1989-1994  คุณพ่อสุทศ ประมวลพร้อม ได้รับแต่งตั้งให้มาเป็นเจ้าอาวาสเป็นองค์ที่สอง  ในปีนี้เองทางสังฆมณทลฯ ได้เริ่มก่อสร้างหอประชุมและโรงอาหารในอาคารเดียวกัน พร้อมทั้งตึกอนุบาล  การก่อสร้างเสร็จในต้นปี ค.ศ. 1991 และมีพิธีเสกโดย พระคาร์ดินัล มีชัย กิจบุญชู ในวันที่ 30 กันยายน ค.ศ. 1991 อาคารเหล่านี้ได้เปิดใช้ตั้งแต่ต้นปี ค.ศ. 1991 แล้ว ในปีการศึกษา ค.ศ. 1990-1991 มีนักเรียนประมาณ 2,600 คน เปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึง ม.4  และมีโครงการจะเปิดถึง ม.6
 
ในปี ค.ศ. 1990 ทางอัครสังฆมณทลฯ ได้ซื้อที่ดินที่ติดกับวัดเพิ่ม โดยความดำริของพระคาร์ดินัล เพื่อจัดเป็นหมู่บ้านคริสตังในวันข้างหน้า เนื่องจากสัตบุรษที่นี่เพิ่มจำนวนมากขึ้นอย่างรวดเร็ว จนถึงปี ค.ศ. 1991 วัดพระมารดานิจจนุเคราะห์มีอายุได้ 5 ปีแล้ว
 
สมัยคุณพ่อสรุชัย ชุ่มศรีพันธุ์ เป็นเจ้าอาวาส ได้ดำเนินการสร้างถ้ำจำลองแม่พระประจักษ์ที่ลูร์ด ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ค.ศ.2012 เสร็จวันที่ 4 ธันวาคม ค.ศ.2012 และเสกถ้ำในวันฉลองวัด 25 ปี วันที่ 5 ธันวาคม ค.ศ.2012 โดย พระคาร์ดินัล มีชัย กิจบุญชู ครอบครัวปัญจทรัพย์เป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายทั้งหมด
 
ดำเนินการตามโครงการจัดฉลอง 25 ปี จัดทำหนังสือทำเนียบครอบครัวพระมารดาฯ อนุสรณ์ จัดอบรมผู้อ่านพระคัมภีร์ ทำของที่ระลึกไปแสวงบุญที่อิตาลี พิมพ์หนังสือรวมเรื่องเล่า ฯลฯ 
 
 
ปี ค.ศ. 2012 มีการเลือกตั้งสภาภิบาลชัดใหม่ ผอ.ใหม่ ได้แก่ คุณจักรกฤษณ์ ระงับภัย
 
ปี ค.ศ. 2013 
- ปรับปรุงสวนข้างๆ วัดจากสวนที่ถูกปล่อยรกร้างและใช้งานไม่ได้ ให้เป็นสวนที่มีบรรยากาศในการออกกำลังกาย พักผ่อน และทางโรงเรียนสามารถใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ ให้เด็กๆ ใช้เป็นกิจกรรมดนตรีในสวนและผู้ปกครองยังสามารถใช้เป็นที่พบปะและรอคอยลูกๆ ได้อีกด้วย
 
- ปรับปรุงลานมีเรียม ซ่อมแซมน้ำพุที่ไม่ใช้งานให้ใช้งานได้ กรองน้ำและเลี้ยงปลา ปรับปรุงสถานที่โดยการย้ายตู้คอนเทนเนอร์ที่เคยใช้เป็นที่ทำงานของครู ไปอยู่ที่หลังตึกพระมารดา 3 บริวเณหน้าอาคาร 1 ที่เสาธงชาติก็เป็นลานกว้างและจัดบริเวณใหม่ ทำให้สามารถใช้พื้นที่ได้มากขึ้นและสวยงามมากขึ้น ลานมีเรียมนี้ใช้ชื่อเดิม เพื่อให้เกียรติแด่ มาแมร์ มีเรียม ผู้ก่อตั้งโรงเรียนและเป็นเจ้าของโรงเรียนแห่งนี้
 
- ติดตั้งพัดลมบริเวณหน้าวัดสำหรับกิจกรรมหน้าวัด สำหรับบริเวณหน้าถ้ำแม่พระจำลอง ก็ใช้เวลาฉลองแม่พระสำคัญๆ และสัตบุรุษมาร่วมมิสซาภายนอกนี้เป็นจำนวนมาก แม้เป็นวันธรรดาก็ตาม เช่น ฉลองแม่พระประจักษ์ที่ลูร์ด แบะวันฉลองแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์
 
 
- ปีนี้วัดพระมารดาฯ มีโอกาสต้อนรับคุณพ่อประยุทธ ชลหาญ มาพักรักษาตัวที่วัด เพราะเคยเป็นเจ้าอาวาสที่นี่ และพี่น้องสัตบุรุษก็ยังคงรักและช่วยกันดูแลคุณพ่อเป็นอย่างดี ห้องพักก็จัดไว้ข้างล่าง เพื่อจะได้ไม้ต้องขึ้นบันได การบริการคุณพ่อไปโรงพยาบาลก็สามารถจัดทำได้อย่างดีอีกด้วย
 
ปี ค.ศ. 2014 ในวัดใหญ่มีการนำเก้าอี้ไม้สำหรับพระสงฆ์ และนำธรรมมาสน์ไม้ย้ายฝั่งจากซ้ายมาทางขวาและมีการปูพรมสีแดงที่พื้นตรงกลางพระแท่นพระสงฆ์ การปูพรมสีแดงตรงกลางพระแท่นยังปูพรมที่วัดน้อยอีกด้วย
 
- ในวัดใหญ่ซึ่งเวลาสัตบุรุษมาร่วมมิสซา ซึ่งจอโปรเจคเตอร์ที่อยู่ด้านข้างพระแท่น (ที่เดิม) อาจทำให้วิสัยทัศน์ในการมองจออาจจะไม่สะดวก จึงทำการปรับเปลี่ยนจอภาพและทำการย้ายจอโปรเจคเตอร์อยู่ด้านหลังพระแท่น ซึ่งทำให้สามารถมองเห็นได้ดีขึ้นกว่าเดิม
 
- มีการตกแต่งปรับสวนบริเวณหน้าวัดใหญ่และหน้าหอระฆังวัด
 
ปี ค.ศ. 2015 ในวัดใหญ่มีการเปลี่ยนธรรมมาสน์ไม้ใหม่ ซึ่งมีรูปแกะสลักสัญลักษณ์ผู้นิพนธ์พระวรสารทั้งสี่และได้จัดทำตู้ศีลใหม่ และเนื่องจากมีสัตบุรุษมาร่วมมิสซาแล้วไม่มีที่นั่ง ททางวัดได้จัดเสริมทำที่นั่งไม้ด้านหลังวัดริมหน้าต่าง ซึ่งทำให้สัตบุรุษสามารถนั่งได้
ทางวัดได้จัดทำกล่องขอมิสซา เพื่อภาวนาเป็นพิเศษสำหรับวิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึงและวิญญาณในไฟชำระ
 
 
 
 
ปี ค.ศ. 2016 - ได้มีการจัดลานสวนข้างวัดใหญ่ ซึ่งเป็นลานพระเมตตา ตรงกับปีศักดิ์สิทธิ์แห่งเมตตาธรรม ซึ่งนักเรียน ผู้ปกครอง และสัตบุรุษสามารถเข้าไปสวดภาวนาในลานสวนนี้ได้ หรือพักผ่อนรอรับบุตร -หลานในโรงเรียนด้วย
 
- ได้มีการจัดมุมกาแฟ หลังมิสซาสาย เพื่อให้สัตบุรุษได้พบปะกัน ทักทายกัน หลังเลิกวัดเพื่อให้วัดมีบรรยากาศชุมชนวัดให้มากขึ้น
 
- ได้มีการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักพระสงฆ์หลังเดิม (บ้านพักพระสงฆ์เลียบคลอง)
 
- ทางอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ได้มีวาระโยกย้ายพระสงฆ์ และทางวัดก็มีคุณพ่อผู้ช่วยเจ้าอาวาส คือ พระสงฆ์ใหม่ คุณพ่อเปโตรวิทวัฒน์ แก้วแหวน ได้มาช่วยงานที่วัด
 
ปี ค.ศ. 2017 ได้มีการจัดฝึกเด็กเล็กๆ ช่วยพิธีกรรม ในมิสซาวันเสาร์และวันอาทิตย์ ซึ่งเป็นการฝึกเด็กเล็กให้มีความกล้าหาญและสร้างความคุ้นเคยในการยืนอยู่ด้านหน้า และดูตัวอย่างจากรุ่นพี่ๆ
 
- ทางวัดมีการประดับไฟกางเขน หอระฆัง
 
- ในวัดใหญ่มีการเปลี่ยนตะเกียงไฟตู้ศีลใหม่ แบบแขวน
 
- มีการซ่อมแซมและเปลี่ยนหลอดไฟในวัดทั้งหมด ซึ่งดำเนินการก่อนฉลองวัด
 
- ทางวัดจัดให้มีการเรียนคำสอนต่อเนื่องจากคำสอนภาคฤดูร้อนสำหรับเด็กเล็ก และเด็กที่เรียนคำสอนภาคฤดูร้อน โดยให้มีการเรียนคำสอนเพิ่มเติมในวันอาทิตย์หลังมิสซาสาย ซึ่งใช้เวลาประมาณชั่วโมงครึ่ง
 
ปี ค.ศ. 2018 ได้มีการจัดอบรมฟื้นฟูเยาวชนวัด เด็กช่วยมิสซา นักขับ และผู้อ่านพระคัมภีร์ ในโอกาสเตรียม 350 ปี มิสซังสยาม โดยการทำกิจกรรมต่างๆ ของวัดและเรียนรู้ประวัติศาสตร์ของวัดพระมารดานิจจานุเคราะห์ 
 
- กลุ่มเยาวชนและนักขับร้อง มีความเข้มแข็งมากขึ้นในการร่วมมือมือและทำกิจกรรมต่างๆ ของวัด
 
- มีการส่งเสริมสนับสนุนผู้อ่านพระคัมภีร์ ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ ร่วมอบรมฟื้นฟูในระดับเขต 2 
 
- งานอภิบาลและสอนคำสอนสำหรับครู และนักเรียนตลอดทั้งปี
 
- ทางวัดจัดให้มีการเรียนคำสอนต่อเนื่องจากคำสอนภาคฤดูร้อนสำหรับเด็กเล็ก และเด็กที่เรียนคำสอนภาคฤดูร้อน โดยให้มีการมาเรียนคำสอนเพิ่มเติมในวันอาทิตย์หลังมิสซาสาย ซึ่งใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมง การเรียนคำสอนปีนี้เน้นวัตถุประสงค์  เตรียม 350 ปีมิสซังสยาม
 
ปี ค.ศ. 2019 
- วันเสาร์ที่ 1 มิถุนายน พระคาร์ดินัลฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช มาอภิบาลสัตบุรุษ ร่วมถวายมิสซา พบปะสัตบุรุษ โอกาสตรีวารเตรียมฉลองครบรอบ 350 ปี มิสซังสยาม
 
- มีการส่งเสริมสนับสนุนผู้อ่านพระคัมภีร์ ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ ร่วมอบรมฟื้นฟูในระดับเขต 2  2 ครั้ง ณ วัดแม่พระฟาติมา ดินแดง
 
- งานอภิบาลและสอนคำสอนสำหรับครู และนักเรียนตลอดทั้งปี
 
- ทางวัดจัดให้มีการเรียนคำสอนต่อเนื่องจากคำสอนภาคฤดูร้อนสำหรับเด็กเล็ก และเด็กที่เรียนคำสอนภาคฤดูร้อน โดยให้มีการมาเรียนคำสอนเพิ่มเติมในวันอาทิตย์หลังมิสซาสาย ซึ่งใช้เวลาประมาณชั่วโมงครึ่ง
 
- วันที่ 26 พฤษภาคม เริ่มการปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า ในวัดใหญ่และหอระฆังโดยการเปลี่ยนหลอดไฟ วางระบบไฟฟ้า ตู้คอนโทรล เปลี่ยนสายไฟฟ้า เดินเมนไฟฟ้าใหม่ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากทีมงาานช่าง คุณยุทธ ปัญจทรัพย์ 
 
- วันที่ 22 สิงหาคม เริ่มการซ่อมขอบหน้าต่างและเริ่มทาสีหน้าต่างใหม่ของวัดน้อยและวัดใหญ่
 
- วันที่ 23 พฤศจิกายน มีกลุ่มคริสตชนชาวเวียดนาม ประมาณ 100-200 คนมาใช้สถานที่เพื่อร่วมถวายบูชาขอบพระคุณ โดยมีพระสงฆ์ชาวเวียดนามมาถวายมิสซากับพวกเขาด้วยโอกาสสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสเยือนประเทศไทย
 
- มีการจัดทำลานสวนข้างวัดน้อย โดยปรับลาน ปูทางเดิน มีที่นั่ง เพื่อให้สัตบุรุษหรือผู้ปกครองเด็กนักเรียน สามารถมานั่งพักผ่อนหย่อนใจ ผู้ปกครองมานั่งรอลูกหลานได้ก่อนเลิกโรงเรียน
 
ปี ค.ศ. 2020
 - เนื่องจากสถานการณ์และการแพร่ระบาดของโควิด-19 ซึ่งได้มีการประกาศจากทางอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ เรื่องแนวทางปฏิบัติและการป้องกัน เมื่อวันที่ 20 มีนาคม ทางวัดได้ให้ความร่วมมือและได้ประกาศการงดมาร่วมมิสซาของสัตบุรุษตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม จนถึงวันที่ 4 เมษายน โดยให้สัตบุรุษสามารถมาร่วมมิสซาผ่านทางเว็ปไซต์ของอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ และทางเว็ปไซต์ของวัด และช่องทาง Youtube ของวัด
 
- วันที่ 28 มีนาคม และวันที่ 29 เมษายน ทางวัดได้ประกาศเลื่อนขยายเวลาการเปิดวัด เนื่องจากสถานการณ์ระบาดของโควิด-19 ยังไม่ปกติ
 
- วันที่ 24-25 พฤษภาคม ได้มีสัตบุรุษมาร่วมมิสซาโดยให้ทำตามมาตรการการป้องกันของประกาศจากทางอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ เช่น การตรวจวัดอุณหภูมิ การลงทะเบียน การเว้นระยะห่าง เป็นต้น
 
- วันที่ 30 พฤษภาคม ได้มีการเปิดวัดให้สัตบุรุษมาร่วมมิสซาที่วัดได้
 
- วันที่ 31 ธันวาคม ทางวัดได้ประกาศขอความร่วมมือจากสัตบุรุษงดการมาร่วมมิสซาอีกครั้ง โดยไม่มีกำหนด ต้องรอจนกว่าจะมีการประกาศจากทางอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ อีกครั้ง
 
- วันที่ 1-2 กุมภาพันธ์ เยาวชนของวัดได้เข้าร่วมการเข้าเงียบฟื้นฟูจิตใจและประชุมคณะกรรมการ ของเขต 2
 
- เดือนกรฏาคม เยาวชนของวัดได้ร่วมกับเยาวชนเขต 2 ได้มีการทำกิจกรรมจิตอาสาในช่วงโควิด-19 โดยการแจกของตามบ้านในชมชุนฟาติมา ดินแดง, มีการสัมผัสชีวิตธรรมทูต เยี่ยมชาวบ้าน ณ วัดนักบุญมาร์โก ปทุมธานี และเยี่ยมผู้พิการ ณ บ้านเทวา นนทบุรี เป็นการเยี่ยมและสัมผัสชีวิต
 
- เดือนตุลาคม พลมารีย์ของวัดได้มีการเดินสายสวดสายประคำตามบ้าน
 

ปี ค.ศ. 2021

- เนื่องด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ระบาดหนักขึ้น ทางกระทรวงสาธารณสุขและภาครัฐขอความร่วมมือให้ป้องกันและลดความเสี่ยง ทางวัดได้มีแนวทางปฏิบัติตาม ดังนี้ จะมีการถวายพิธีบูชาขอบพระคุณแบบปิด ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 17 เม.ย. โดยผ่านทางช่องทางการถ่ายทอดสดโดย ยูทูป เฟสบุ๊คของวัด และวัดได้เปิดอีกรอบในวันที่ 31 ตุลาคม

- ช่วงเวลาที่วัดปิด ทางวัดมีการทำกิจศรัทธาให้พี่น้องสัตบุรุษ คือการสวดสายประคำออนไลน์ ทุกวันจันทร์ วันอังคาร และวันศุกร์ นำการสวดโดยคุณพ่อพรชัย  แก้วแหวน ผู้ช่วยเจ้าอาวาส และมีน้องๆ เด็กประจำ มาร่วมสวดออนไลน์ด้วย

- หลังจากที่มีการสวดสายประคำออนไลน์ได้ระยะหนึ่ง ได้มีการเพิ่มกิจศรัทธาออนไลน์เพิ่มเติม คือ การเทศน์เข้าเงียบฟื้นฟูจิตใจออนไลน์ ก่อนวันฉลองสำคัญหนึ่งวัน, การเฝ้าศีลมหาสนิท เวลา 11.45 น. และสวดสายประคำ ตั้งศีลและอวยพรศีลมหาสนิท

- วันที่ 19 ธันวาคม คุณพ่อประยุทธ ชลหาญ อดีตเจ้าอาวาสวัดพระมารดานิจจานุเคราะห์ ปี ค.ศ. 2004-2009 ซึ่งได้พักรักษาตัวที่วัดเป็นเวลาประมาณ 9 ปี คุณพ่อได้กลับคืนสู่อ้อมพระหัตถ์พระเจ้า

 
 
 
 
มีพระสงฆ์ทำหน้าที่ดูแลรับผิดชอบตั้งแต่ปี ค.ศ.1978
เป็นต้นมาจนกระทั่งครอบครับปัญจทรัพย์ ได้บริจาคที่ดินจำนวนหนึ่ง
สำหรับสร้างวัดและโรงเรียนของอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
 
 
 
และในปี 1990  ทางอัครสังฆมณฑล ฯ ได้ซื้อที่ดินที่ติดกับวัดเพิ่มโดยความดำริ
ของพระคาร์ดินัล เพื่อจัดเป็นหมู่บ้านคริสตังในวันข้างหน้า
เนื่องจากสัตบุรุษที่นี่เพิ่มจำนวนมากขึ้น อย่างรวดเร็ว
 
อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ได้แต่งตั้ง
คุณพ่อบัณฑิต ปรีชาวุฒิ             เป็นผู้ดูแลในเดือนเมษายน 1986
คุณพ่อวิวัฒน์ แพร่สิริ                 เป็นเจ้าอาวาส องค์แรก  ใน ปี ค.ศ. 1986-1988
คุณพ่อสุทศ ประมวลพร้อม         ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสในปี ค.ศ. 1989-1994
คุณพ่อประเสริฐ ตรรกเวศม์         ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสในปี ค.ศ.1994-1999
คุณพ่อประวิทย์ พงษ์วิรัชไชย      ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสในปี ค.ศ.1999-2004
คุณพ่อประยุทธ ชลหาญ            ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสในปี ค.ศ. 2004-2009
คุณพ่อสุรชัย ชุ่มศรีพันธุ์             ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสในปี ค.ศ. 2009-2014
คุณพ่อสำรวย กิจสำเร็จ              ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสในปี ค.ศ. 2014-2021
คุณพ่อประจักษ์ บุญเผ่า              ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสในปี ค.ศ. 2021-ปัจจุบัน
 
ตารางพิธีกรรม
          มิสซาเช้า (วันธรรมดา)  จันทร์-พุธ    เวลา  06.15 น.
          มิสซาเย็น(วันธรรมดา)  พฤหัสบดี-ศุกร์   เวลา   19.00 น.
          มิสซาศุกร์ต้นเดือน       เวลา 18.30 น. (ตั้งศีล)
          พิธีนพวาร (วันเสาร์)     เวลา   17.00    และมิสซา เวลา 18.30 น
          มิสซาวันอาทิตย์          เวลา 07.00 น.  และ  เวลา  09.30 น.
 
 แผนที่การเดินทาง