เป็นเจ้าอาวาสนักบุญเทเรซาโนนแก้ว

 

เป็นเจ้าอาวาสนักบุญเทเรซาโนนแก้ว ตั้งแต่ ค.ศ. 1938

ฉลองวัดนักบุญเทเรซาแห่งพระกุมารเยซู  โนนแก้ว
เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม ค.ศ. 1937
บุราศีนิโคลาส บุญเกิด กฤษบำรุง เจ้าอาวาส
 ถ่ายภาพร่วมกับพระสงฆ์ที่มาร่วมในพิธีและสัตบุรุษวัดโนนแก้ว
(จากซ้าย) คุณพ่อราฟาแอล บุญมี รักสงบ (ตรีธารา), คุณพ่ออัมบรอซิโอ
อมร กิ๊น มิลลิกูล, บุญราศีนิโคลาส บุญเกิด กฤษบำรุง (เจ้าอาวาส)
คุณพ่อแบร์นารด์ มนัส บุญคั้นผล และคุณพ่อเอนรี่ สุนทร วิเศษรัตน์
 
 
ส่วนหนึ่งของใบศีลล้างบาป
 จากวัดนักบุึญเทเรซา โนนแก้ว
จังหวัดนครราชสีมา
ซึ่งบุญราศีนิโคลาส บุญเกิด กฤษบำรุง 
เป็นผู้โปรดศีลล้างบาปให้
เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม ค.ศ. 1940
 
 
 
สภาพบ้านเรือนของสัตบุรุษ
วัดนักบุญเทเรซา โนนแก้ว นครราชสีมา
วัดที่ บุญราศี นิโคลาส บุญเกิด กฤษบำรุง
เคยเป็นเจ้าอาวาสปกครองดูแล
ระหว่างปี ค.ศ. 1938-1941
(ในภาพ)  บ้านของครูแหยม ซึ่งเป็นครูคำสอนของวัดโนนแก้ว
 
วัดนักบุญเทเรซา โนนแก้ว นครราชสีมา
 บุญราศี นิโคลาส บุญเกิด กฤษบำรุง เป็นเจ้าอาวาส
ปี ค.ศ. 1950 (ในรูปเป็นวัดที่ถูกเผา)
 
 
 
 
วัดนักบุญเทเรซา โนนแก้ว นครราชสีมา
 เป็นวัดที่บุญราศี นิโคลาส บุญเกิด กฤษบำรุง
เคยปกครองดูแลตั้งแต่ปี ค.ศ. 1938-1941
ก่อสร้างและทำพิธีเสกเมื่อปี ค.ศ. 1933 ถูกวางเพลิง
ในช่วงเบียดเบียนศาสนาเมื่อปี ค.ศ. 1944
 
วัดนักบุญเทเรซา โนนแก้ว นครราชสีมา
บุญราศี นิโคลาส บุญเกิด กฤษบำรุง 
เป็นเจ้าอาวาสปี ค.ศ. 1938 เป็นสงฆ์ที่ใจดี 
 คำสอนมีการนำภาพมาประกอบ คนสนใจมาก
และคนรับศีลลา้งบาปจำนวนมาก