เบื้องหลังการดำเนินเรื่อง

เบื้องหลังการดำเนินเรื่อง รายงานสนับสนุนและคำให้การจาก
พระสังฆราช พระสงฆ์ สัตบุรุษ ที่เคยอยู่ในเหตุการณ์ในสมัยนั้น (ภาพใน ปี ค.ศ. 1998-1999)
 
 
 

 

 

 

 

พยานคนที่ 1
นายเจริญ ราชบัวขาว
เคยถูกจับและถูกขังคุกร่วมกับ
คุณพ่อนิโคลาส บุญเกิด กฤษบำรุง
เป็นผู้ให้ความกระัจ่างเกี่ยวกับ
การเบียดเบียนศาสนาในสมัยนั้น,
เหตุการณ์จับกุม, สภาพชีวิตในคุกและความตาย
ของบุญราศีนิโคลาสได้เป็นอย่างดี

พยานคนที่ 2
นางเง็ก กิจสงวน
เป็นหลานของคุณพ่อนิโคลาส
ในระหว่างที่คุณพ่อเป็นเจ้าวัด เคยช่วยทำงาน
ที่วัดโนนแก้ว 2 เดือนและวัดโคราช 7 เดือน
รู้เรื่องดีเกี่ยวกับเรื่องการปกครองและการอภิบาล
สัตบุรุษของคุณพ่อร่วมทั้งรู้เรื่องการจับกุม,ชีวิตภายในคุก
และความตายของคุณพ่อนิโคลาส บุญเกิด กฤษบำรุง

   
 

 

 

 

 

 

 

พยานคนที่ 3
นายวันนา ไพรจันทึก

พยานคนที่ 4
นายสุเทพ ศรีสุระ
เป็นสัตบุรุษวัดนักบุญยอแซฟ บ้านหัน
รู้จักคุณพ่อนิโคลาสดีในฐานะลูกวัด
รู้เรื่องราวชีวิต การปกครองและการอภิบาล
สัตบุรุษรวมทั้งชีวิตภายในคุกและความตาย
ของคุณพ่อนิโคลาสเป็นอย่างดี
เคยไปเยี่ยมคุณพ่อที่คุกโคราช

พยานคนที่ 5
นายแก้ว พันธุ์สมบัติ
เป็นสัตบุรุษวัดโนนแก้ว
เคยเรียนคำสอนกับคุณพ่อนิโคลาส
รู้เรื่องราวชีวิต การปกครอง
และการทำงานอภิบาลของคุณพ่อ
รู้เรื่องการเบียดเบียนศาสนา
และเหตุการณ์ในสมัยนั้นเป็นอย่างดี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พยานคนที่ 6
นายประเสริฐ ศรีสุระ
เป็นสัตบุรุษวัดโนนแก้ว
รู้เรื่องราวชีวิต การปกครอง
และการทำงานอภิบาลของ
คุณพ่อนิโคลาส บุญเกิด กฤษบำรุง
รู้เรื่องการเบียดเบียนศาสนา
และเหตุการณ์ในสมัยนั้นเป็นอย่างดี

พยานคนที่ 7
พลโท สุนทร สันธนะวนิช
เป็นผู้รู้เรื่องดีเกี่ยวกับระเบียบ,
กฎข้อบังคับ และกฎหมายต่างๆ
เกี่ยวกับสมุหราชมณเฑียร
และเคยดูแลรับผิดชอบบังคับบัญชา
งานที่เกี่ยวกับศาลทหารทั้ง 3 ศาล
ซึ่งคุณพ่อนิโคลาส บุญเกิด กฤษบำรุง
ได้ถูกพิพากษาลงโทษ

พยานคนที่ 8
พระสังฆราชสังวาลย์ ศุระศรางค์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พยานคนที่ 9
พระสังฆราชบรรจง อารีพรรค

พยานคนที่ 10
พระสังฆราชพเยาว์ มณีทรัพย์

พยานคนที่ 11
คุณพ่ออังเดรโอนี ฟรังซิสโก

 

 

 

 

 
   

พยานคนที่ 12
คุณพ่อวรยุทธ กิจบำรุง

พยานคนที่ 13
นายแพทย์วันชัย เลาหบุตร

พยานคนที่ 14
นายทวิช บุณยะวณิช

 

 

 

 

 

 

 

 

พยานคนที่ 15
คุณพ่อยัง-ปอล ลังฟังต์,
คณะมิสซังต่างประเทศแห่งกรุงปารีส

พยานคนที่ 16
คุณพ่อปิยะ โรจนะมารีวงศ์

พยานคนที่ 17 (Ex Officio)
คุณพ่อสุรชัย ชุ่มศรีพันธุ์