วิธีการและอุปสรรคที่ใช้ในการแพร่ธรรมในสมัยก่อน

วิธีการและอุปสรรคที่ใช้ในการแพร่ธรรมในสมัยก่อน