บทที่ 4 สมัยพระสังฆราชลาโน ค.ศ. 1679 - 1696

สมัยพระสังฆราชลาโน
ค.ศ. 1679 - 1696 สถานการณ์ทางศาสนา
ค.ศ. 1679 - 1685 การก่อตั้งวัดคริสตัง และการแพร่ศาสนา