บทที่ 5 สมัยพระสังฆราชลาโน ค.ศ.1679-1696 (ต่อ)

 

สมัยพระสังฆราชลาโน ค.ศ. 1679-1696 (ต่อ)

กรุงฝรั่งเศสกับกรุงสยามมีความสัมพันธ์กันต่อไป

สภาพการณ์ของมิสซัง ค.ศ. 1686-1689