บทที่ 6 สมัยพระสังฆราชลาโน ค.ศ. 1679-1696 (ต่อ)

สมัยพระสังฆราชลาโน (ต่อ) ค.ศ. 1679-1696
การปฏิวัติบ้านเมือง และการเบียดเบียนศาสนา ค.ศ. 1688-1691