บทที่ 6 สมัยพระสังฆราชลาโน ค.ศ. 1679-1696 (ต่อ)

 

สมัยพระสังฆราชลาโน (ต่อ) ค.ศ. 1679-1696

การปฏิวัติบ้านเมือง และการเบียดเบียนศาสนา

ค.ศ. 1688-1691