บทที่ 7 สมัยพระสังฆราชลาโน ค.ศ. 1679-1696 (ต่อ)

 

สมัยพระสังฆราชลาโน ค.ศ. 1679-1696 (ต่อ)

พระศาสนาคาทอลิกในกรุงสยาม

หลังการเบียดเบียนพระศาสนา ค.ศ. 1692-1696