s1 s2 s3 s4 s5

ประวัติความเป็นมาหอจดหมายเหตุ

สืบค้นเอกสารหอจดหมายเหตุ

ห้องหนังสือ


สมเด็จพระสันตะปาปา เปาโล ที่ 6 โปรดเกล้าฯ ให้คณะพระสังฆราชคาทอลิกในประเทศไทย เข้าเฝ้า ค.ศ. 1966

 
 
สมเด็จพระสันตะปาปา เปาโล ที่ 6 
 
โปรดเกล้าฯ ให้คณะพระสังฆราชคาทอลิกในประเทศไทย
 
เข้าเฝ้าเมื่อปลายเดือนพฤศจิกายน ค.ศ.1966
 
จากหนังสือสารสาสน์ ปี ค.ศ. 1966

องค์ที่ 266 สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส (Pope Francis 2013-ปัจจุบัน)

 
สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส
 
(Pope Francis ค.ศ. 2013-ปัจจุบัน) 

Read more...

สถิติประจำปี 2018/2561

 

 

สถิติประจำปี 2018/2561

วันนี้ในอดีต

 วันนี้ในอดีต/เดือนพฤศจิกายน


13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2456 : รพินทรนาถ ฐากูร กวีเอกชาวอินเดียได้รับรางวัลโนเบล สาขาวรรณกรรม
ราชบัณฑิตยสภาแห่งประเทศสวีเดน ณ กรุงสต๊อกโฮม ประกาศมอบรางวัลโนเบล สาขาวรรณกรรม ประจำปี 2456 ให้ รพินทรนาถ ฐากูร (Robindronath Thakur) กวีเอกชาวอินเดีย จากหนังสือรวมบทกวีชื่อ "คีตาญชลี" (Gitanjali) นับเป็นชาวเอเซียคนแรกที่ได้รับรางวัลโนเบลสาขาวรรณกรรม หนังสือเล่มนี้เป็นรวมกวีนิพนธ์ประเภทที่เรียกกันในภาษาอังกฤษว่า Lyrics หรือกาพย์แสดงความในใจของกวี การดำเนินเรื่องอยู่ที่การยึดเอาพระผู้เป็นเจ้ามาเป็นเป้าหมาย คำว่า พระผู้เป็นเจ้า แม้จะตรงกับคำว่า God ในภาษาอังกฤษก็จริง แต่ก็หาได้มีความหมายตรงกับ God ในทรรศนะของศาสนา คริสต์ หรือศาสนาอิสลามทีเดียวไม่ หาก God ในที่นี้ตรงกับคำในภาษาสันสกฤตว่า ปรมาตมัน หรือที่บางแห่งแปลเป็นภาษาอังกฤษว่า The Absolute Soul ซึ่งเป็นคำสอนของลัทธิเวทานต (Vedanta) แห่งคัมภีร์อุปนิษัท "คีตาญชลี" เป็นภาษาสันสกฤต เกิดจากคำว่า คีตสนธิเข้ากับคำ อัญชลี เป็น คีตาญชลี มีความหมายว่า "การบูชาด้วยบทเพลง" ฉบับพากษ์ไทยแปลโดย อ.กรุณา และ อ.เรืองอุไร กุศลาสัย จัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์แม่คำผาง


13 พฤศจิกายน พ.ศ.2450 : วันพระราชสมภพ สมเด็จพระเจ้าศรีสว่างวัฒนา กษัตริย์องค์สุดท้ายแห่งลาว
วันพระราชสมภพ สมเด็จพระเจ้าศรีสว่างวัฒนา กษัตริย์องค์สุดท้ายแห่งพระราชอาณาจักรลาว ก่อนที่จะมีการเปลี่ยนแปลงระบบการปกครองในระบอบคอมมิวนิสต์เมื่อปี พ.ศ. 2518

หนังสือเก่า