Display # 
Title Author Hits
ประมวลภาพความสัมพันธ์ไทย-โปรตุเกส Written by หอจดหมายเหตุ 23
แผนที่ วาด-เขียน โดยชาวโปรตุเกส Written by หอจดหมายเหตุ 18
เส้นทางการเดินเรือ, เรือ และเมืองท่าในที่ต่างๆ ของโปรตุเกส Written by หอจดหมายเหตุ 17
ความสัมพันธ์ของพระมหากษัตริย์ไทยกับชาวโปรตุเกสในอดีต-ปัจจุบัน Written by หอจดหมายเหตุ 16
การเข้ามาของพวกโปรตุเกส กับศาสนาคริสต์ Written by หอจดหมายเหตุ 39
ประวัติศาสตร์ของชุมชนคาทอลิกชาวโปรตุเกสในประเทศไทย Written by หอจดหมายเหตุ 37
ความสำคัญของพระราชสาส์น สมเด็จพระเจ้าทรงธรรมไปถึงอุปราชโปรตุเกส Written by หอจดหมายเหตุ 44
ชาวโปรตุเกสในกรุงศรีอยุธยา มีทั้งทหารรับจ้าง จารชน และโจรสลัด Written by หอจดหมายเหตุ 36
ค่ายและคน ชุมชนโปรตุเกสในอยุธยา Written by หอจดหมายเหตุ 63
อยุธยาคดี จากเอกสารโปรตุเกส Written by หอจดหมายเหตุ 32

Page 1 of 3