Display # 
Title Author Hits
ประมวลภาพความสัมพันธ์ไทย-โปรตุเกส Written by หอจดหมายเหตุ 464
แผนที่ วาด-เขียน โดยชาวโปรตุเกส Written by หอจดหมายเหตุ 2514
เส้นทางการเดินเรือ, เรือ และเมืองท่าในที่ต่างๆ ของโปรตุเกส Written by หอจดหมายเหตุ 1142
ความสัมพันธ์ของพระมหากษัตริย์ไทยกับชาวโปรตุเกสในอดีต-ปัจจุบัน Written by หอจดหมายเหตุ 1859
การเข้ามาของพวกโปรตุเกส กับศาสนาคริสต์ Written by หอจดหมายเหตุ 1303
ประวัติศาสตร์ของชุมชนคาทอลิกชาวโปรตุเกสในประเทศไทย Written by หอจดหมายเหตุ 704
ความสำคัญของพระราชสาส์น สมเด็จพระเจ้าทรงธรรมไปถึงอุปราชโปรตุเกส Written by หอจดหมายเหตุ 847
ชาวโปรตุเกสในกรุงศรีอยุธยา มีทั้งทหารรับจ้าง จารชน และโจรสลัด Written by หอจดหมายเหตุ 1652
ค่ายและคน ชุมชนโปรตุเกสในอยุธยา Written by หอจดหมายเหตุ 689
อยุธยาคดี จากเอกสารโปรตุเกส Written by หอจดหมายเหตุ 1636

Page 1 of 3