องค์ที่ 109 สมเด็จพระสันตะปาปานักบุญอาเดรียน ที่ 3 (St. Adrian 3 ค.ศ.884-885)

องค์ที่ 109 สมเด็จพระสันตะปาปานักบุญอาเดรียน ที่ 3 (St. Adrian 3 ค.ศ.884-885)