พระสังฆราชยอแซฟ ยวง นิตโย

  • Print

 

พระสังฆราชยอแซฟ ยวง นิตโย

 

1.

ใบรับรองของพระสังฆราช

ค.ศ. 1949-1965      

2.

 เอกสารเกี่ยวกับบ้านเณร

ค.ศ. 1958

3.

จดหมายต่างประเทศ

ค.ศ. 1965-1972

4.

เอกสารเกี่ยวกับศีลศักดิ์สิทธิ์

ค.ศ. 1966-1968

5.

เอกสารเกี่ยวกับศีลกล่าว

ค.ศ. 1968-1969

6.

 เอกสารเกี่ยวกับศีลศักดิ์สิทธิ์ ศีลกล่าว วัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์ สามเสน

 

7.

พระสังฆราชไมเกิ้ล มีชัย  กิจบุญชู

ค.ศ. 1982-1984

8.

รายงานประจำปี วัดในอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

ค.ศ. 1967-1972

9.

รายงานประจำปี คณะนักบวช

ค.ศ. 1971-1972

10.

รายงานประจำปี วัดต่าง ๆ

ค.ศ. 1972

11.

รายงานประจำปี  COLLEGE & COUVENT   (30 มิถุนายน)

ค.ศ. 1967

12.

รายงานเกี่ยวกับโรงเรียนและวัด  ( 30 มิถุนายน )

ค.ศ. 1971

13.

รายงานเกี่ยวกับโรงเรียนและวัด  ( 31 ธันวาคม )

ค.ศ. 1971