พระสังฆราชหลุยส์ เคลเมนต์ โชแรง

พระสังฆราชหลุยส์ เคลเมนต์ โชแรง

1.

จดหมายเวียน

ค.ศ. 1947-1964

2.

คดีศีลกล่าว CAUSA LA CRANDVILLE-PATAKI

ค.ศ. 1945-1951

3.

คดีศีลกล่าว BERNARDINUM  DEL BOUCCA และ MARTAM  MAESTRINI

ค.ศ. 1947-1950

4.

คดีศีลกล่าว นายยนต์ บุนนาค- นางแอมมนา  แฟร์รังด์

ค.ศ. 1949-1950

5.

คดีศีลกล่าว  ETIENNE – RUEF

ค.ศ. 1949-1959

6.

เอกสารเกี่ยวกับศีลศักดิ์สิทธิ์

ค.ศ. 1947-1965

7.

เอกสารเกี่ยวกับศีลศักดิ์สิทธิ์ ศีลกล่าว

ค.ศ. 1948-1965

8.

คดีศีลกล่าว 

ค.ศ. 1949-1956

9.

ศาลพระศาสนจักร

ค.ศ. 1950

10.

ศาลพระศาสนจักร คดีแต่งงาน GRANVILLE-PATAKI

ค.ศ. 1949-1954

11.

ศาลพระศาสนจักร คดีแต่งงาน DE LA GRANVILLE-PATAKI

ค.ศ. 1954

12.

คดีศีลกล่าว นายตงเหลี่ยม   แซ่เอี้ยว กับ นางลูเซีย ไซซิม  แซ่ฉั่ว

ค.ศ. 1957-1959

13.

เอกสารเกี่ยวกับบ้านเณร

ค.ศ. 1947-1964

14.

บ้านเณรพระหฤทัย  ศรีราชา ชลบุรี

ค.ศ. 1947-1964

15.

จดหมาย บ้านเณร PENANG, SINGAPORE

ค.ศ. 1949-1965

16.

 เอกสารเกี่ยวกับการประกันชีวิตของท่านหลุยส์ โชแรง

ค.ศ. 1936-1966

17.

ใบแต่งตั้งท่านโชแรง, พินัยกรรมของท่านโชแรง

ค.ศ. 1947-1965

18.

ใบมอบอำนาจ

ค.ศ. 1948

19.

เอกสารสำคัญของมิสชันนารีฝรั่งเศส

ค.ศ. 1949-1952

20.

เอกสารส่วนตัว

 

21.

จดหมาย วัดธรรมาสน์นักบุญเปโตร บางเชือกหนัง

ค.ศ. 1948-1960

22.

จดหมาย วัดซางตาครู้ส กุฎีจีน

ค.ศ. 1948-1964

23.

จดหมาย วัดอัสสัมชัญ 

ค.ศ. 1947-1964

24.

จดหมาย วัดเซนต์ฟรังซิสเซเวียร์

ค.ศ. 1948-1965

25.

จดหมาย วัดกาลหว่าร์  ตลาดน้อย

ค.ศ. 1949-1964

26.

จดหมาย วัดคอนเซปชัญ

ค.ศ. 1949-1965

27.

จดหมาย วัดนักบุญยอแซฟ  ตรอกจันทน์

ค.ศ. 1952-1964

28.

จดหมาย วัดเซนต์หลุยส์ 

ค.ศ. 1956-1964

29.

จดหมาย วัดแม่พระฟาติมา ดินแดง

ค.ศ. 1964-1965

30.

จดหมาย วัดแม่พระเมืองลูร์ด   บางสะแก

ค.ศ. 1965

31.

จดหมาย

ค.ศ. 1943-1965

32.

จดหมาย วัดนักบุญเปโตร นครไชยศรี นครปฐม

ค.ศ. 1948-1964

33.

จดหมาย CATHOLIC  MISSION UBON, THAV THAILAND

ค.ศ. 1952-1964

34.

จดหมาย วัดแม่พระองค์อุปถัมภ์ เมืองพาน เชียงราย

ค.ศ. 1948-1957

35.

จดหมาย ลำปาง  แม่ฮ่องสอน 

ค.ศ. 1950-1957

36.

จดหมาย เชียงใหม่

ค.ศ. 1950-1965

37.

เอกสารราชการไทย

ค.ศ. 1951-1953

38.

บันทึก

ค.ศ. 1949-1965

39.

จดหมายต่างประเทศ จากมิสซังต่าง ๆ

ค.ศ. 1949-1965

40.

จดหมาย SATGON

ค.ศ. 1949-1958

41.

จดหมาย ฮานอย เวียดนาม

ค.ศ. 1952-1963

42.

ชีวิตจิต

ค.ศ. 1948-1964

43.

ประกาศ คำสั่ง ใบอนุญาต

ค.ศ. 1948-1965

44.

เอกสารทั่วไป

ค.ศ. 1957-1958

45.

SAINTE ENFANCE

ค.ศ. 1957-1964

46.

จดหมายต่างประเทศ ROME

ค.ศ. 1947-1964

47.

จดหมาย AMBASSADE  DE  FRANCE

ค.ศ. 1948-1962

48.

 จดหมาย  PARIS

ค.ศ. 1947-1964

49.

คณะนักบวช  SAINT PAUL DE CHARTRES

ค.ศ. 1947-1962

50.

คณะนักบวช  URSULINES

ค.ศ. 1947-1962

51.

คณะนักบวช  CARMEL  จันทบุรี

ค.ศ. 1948-1964

52.

คณะนักบวช  พระหฤทัยคอนแวต์ 

ค.ศ. 1952-1957

53.

คณะนักบวช  พระกุมารเยซู (ST. MAUR)

ค.ศ. 1956-1957

54.

คณะนักบวช  ธิดาพระแม่มารี

 

55.

คณะนักบวช 

ค.ศ. 1948-1963

56.

คณะนักบวช  ST. CABRTEL

ค.ศ. 1948-1964

57.

คณะนักบวช  ลาซาล, เบธาราม

ค.ศ. 1951-1955

58.

คณะนักบวช  เยสุอิต

ค.ศ. 1956-1957

59.

คณะนักบวช  SALESIAN

ค.ศ. 1957

60.

คณะนักบวช  สติกมาติน

ค.ศ. 1962-1963

61.

ใบสำคัญครอบครัวคริสตัง

ค.ศ. 1954-1958

62.

เอกสารเกี่ยวกับศีลศักดิ์สิทธิ์ บัญชีศีลล้างบาป 

ค.ศ. 1955-1961

63.

 เอกสารเกี่ยวกับศีลศักดิ์สิทธิ์  บัญชีศีลล้างบาป วัดแม่พระฟาติมา บางวัว

ค.ศ. 1955-1965

64.

เอกสารเกี่ยวกับศีลศักดิ์สิทธิ์ บัญชีศีลล้างบาป วัดเซนต์แอนโทนี่  แปดริ้ว

ค.ศ. 1956-1967

65.

เอกสารเกี่ยวกับศีลศักดิ์สิทธิ์ บัญชีศีลล้างบาป

ค.ศ. 1961-1965

66.

ST. LOUIS  HOSPITAL

ค.ศ. 1948-1964

67.

โรงเรียน ASSUMPTION COLLEGE

ค.ศ. 1947-1964

68.

โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา

ค.ศ. 1947-1967

69.

โรงพิมพ์อัสสัมชัญ

ค.ศ. 1948-1965

70.

โรงพยาบาลเซนต์โยเซฟ  สี่พระยา

ค.ศ. 1950-1955

71.

โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ การก่อสร้าง

ค.ศ. 1953-1969

72.

ธนาคารอินโดจีน

ค.ศ. 1948-1964

73.

ใบอนุญาตขนสุรา

ค.ศ. 1952-1964

74.

 FIRST NATIONAL OITY BANG OF NEW YORK

ค.ศ. 1957-1962

75.

ใบเสร็จรับเงิน ค่าน้ำประปา  ค่าไฟฟ้า

ค.ศ. 1955-1964

76.

 การเงินทั่วไป

ค.ศ. 1948-1965

77.

จดหมายติดต่อ บริษัทกระเบื้องกระดาษไทย จำกัด

ค.ศ. 1943-1965

78.

จดหมายติดต่อ บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด

ค.ศ. 1943-1965

79.

จดหมายติดต่อ บริษัทสามแยกพาณิชย์ จำกัด

ค.ศ. 1949-1963

80.

KIAM HOA  HENG

ค.ศ. 1951-1963

81.

YOUNG  KASEM & CO., LID.,

ค.ศ. 1955-1961

82.

ที่ดิน

ค.ศ. 1949-1965

83.

หนังสือสัญญาเช่าที่ดิน วัดอัสสัมชัญ

ค.ศ. 1950-1955

84.

รายงานการประชุม ที่ปรึกษาพระสังฆราช

ค.ศ. 1948-1965

85.

รายงานประจำปี วัดในสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

ค.ศ. 1946-1963

86.

รายงานประจำปี วัดในสังฆมณฑลเชียงใหม่

ค.ศ. 1947-1959

87.

รายงานประจำปี วัดในสังฆมณฑลนครราชสีมา โคราช  โนนแก้ว

ค.ศ. 1947-1959

88.

รายงานประจำปี วัดในสังฆมณฑลนครสวรรค์ บางขาม บ้านแป้ง ปากน้ำโพ พิษณุโลก

ค.ศ. 1947-1968

89.

รายงานประจำปี วัดในสังฆมณฑลจันทบุรี  บ้านเณรพระหฤทัย ศรีราชา

ค.ศ. 1947-1963

90.

รายงานประจำปี  วัดในสังฆมณฑลต่าง ๆ

ค.ศ. 1946-1950

91.

รายงานประจำปี  โรงเรียน – หน่วยงานคาทอลิก

ค.ศ. 1947-1964

92.

กิจการคาทอลิก

ค.ศ. 1952-1964