พระสังฆราชฌัง หลุยส์ เวย์

1. เอกสารสำคัญ ของมิชชันนารี ฝรั่งเศส

ค.ศ. 1872-1907

2. จดหมายพระมหากษัตริย์

ค.ศ. 1875-1898

3. จดหมายราชการไทย

ค.ศ. 1877-1890

4. จดหมายต่างประเทศ ROME

ค.ศ. 1873-1904

5. จดหมายต่างประเทศ MISSION DE LAOS

ค.ศ. 1881-1895

6. จดหมายต่างประเทศ PARIS

ค.ศ. 1872-1909

 

7. จดหมายจากต่างประเทศ มิสซังต่างๆ

ค.ศ. 1895-1909

 

8. จดหมาย

ค.ศ. 1872-1895

 

9. จดหมายเวียน

ค.ศ. 1873-1909

 

10.  CIRCULAR  LETTERS

   

 

11.  เอกสารเกี่ยวกับบ้านเณร

ค.ศ. 1878-1908

 

12.  SAINTE  ENFANCE

ค.ศ. 1877-1907

 

13.  DE  SANCTA  INFANTIA

ค.ศ. 1896-1897

 

14.  DE  ADMINISTRATIONE

ค.ศ. 1904-1907

 

15.  คณะนักบวชต่าง ๆ

ค.ศ. 1883-1908

 

16.  ชีวิตจิต

ค.ศ. 1887-1909

 

17.  ที่ดิน

ค.ศ. 1872-1901

 

18.  ใบเสร็จต่าง ๆ

ค.ศ. 1887-1909

 

19.  ที่ดิน

ค.ศ. 1902-1908

 

20.  บัญชีรายชื่อครอบครัวคริสตังวัดต่าง ๆ

ค.ศ. 1876-1895

 

21.  รายชื่อครอบครัวจากวัดต่าง ๆ

   

 

22.  บันทึกเกี่ยวกับวัดต่าง ๆ

ค.ศ. 1911

         

23.  บันทึกวัดกาลหว่าร์

  

 

24.  บันทึกรายชื่อครอบครัวคริสตังวัดต่าง ๆ

  

 

25.  บันทึกประวัติพระศาสนจักรในประเทศไทย

ค.ศ. 1879

     

26.  บันทึก

ค.ศ. 1886-1909

 

27.  เรื่องที่ดิน ขึ้นวัดฝ่ายศาสนาโรมันคาทอลิก

ค.ศ. 1910

        

 

 

 

 

พระสังฆราชฌัง หลุยส์ เวย์ และ พระสังฆราชเรอเน  มารี โยเซฟ แปร์รอส

 

 1. รายงานประจำปี

ค.ศ. 1872-1908

 

 2. รายงานประจำปีและสถิติต่างๆ