พระสังฆราช ออกูสแตง ยอแซฟ ดือปองด์

พระสังฆราช ออกูสแตง ยอแซฟ ดือปองด์

1.  จดหมาย

ค.ศ. 1863-1872

2.  จดหมายเวียน

ค.ศ. 1860-1871

3.  จดหมายต่างประเทศ

ค.ศ. 1863-1871

4.  เอกสารราชการไทย

ค.ศ. 1869         

5.  SAINTE ENFANCE

ค.ศ. 1860-1871

 6.  เอกสารเกี่ยวกับบ้านเณร

ค.ศ. 1863-1868

 

 7.  เอกสารสำคัญของมิชชันนารีฝรั่งเศส

ค.ศ. 1863-1872

 

 8.  TERRAIN

ค.ศ. 1864-1871

 

 9.  บันทึก

ค.ศ. 1865 

       

 10. เอกสารเกี่ยวกับศีลศักดิ์สิทธิ์

ค.ศ. 1864-1881

 

 11. เอกสารเกี่ยวกับวัดต่างๆ

ค.ศ. 1866  

      

12. หนังสือมิสซา

ค.ศ. 1869

         

 13. เอกสารเกี่ยวกับวัดกาลหว่าร์ 
หนังสือพิมพ์ ราชกิจจานุเบกษา

ค.ศ. 1894