คุณพ่อเปโตร วิทวัฒน์ แก้วแหวน

 

คุณพ่อเปโตร วิทวัฒน์ แก้วแหวน

 

คุณพ่อเปโตร วิทวัฒน์ แก้วแหวน  เกิดวันที่ 29 พฤศจิกายน ค.ศ. 1986

รับศีลล้างบาป ณ  วัดอัครเทวดาราฟาแอล ปากน้ำ    

ชื่อบิดา          เปโตร วิทย์รมย์ แก้วแหวน

ชื่อมารดา       มารีอา อรวรรณ แก้วแหวน

มีพี่น้อง          คุณพ่อเป็นบุตรคนเดียว

 

การศึกษา

ระดับประถมศึกษา                     โรงเรียนอัสสัมชัญ สมุทรปราการ

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น            โรงเรียนอัสสัมชัญ สมุทรปราการ

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย         โรงเรียนอัสสัมชัญ สมุทรปราการ

ระดับอุดมศึกษา                         วิทยาลัยแสงธรรม อ.สามพราน จ.นครปฐม   

 

ศีลบวชเป็นพระสงฆ์

            ได้รับศีลบวชเป็นพระสงฆ์ วันเสาร์ที่ 20 สิงหาคม ค.ศ. 2016

            ที่ หอประชุมนักบุญยอห์น ปอลที่ 2 สามเณราลัยนักบุญยอแซฟ สามพราน

            โดย พระคาร์ดินัลฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช  ประมุขอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

 

หน้าที่ที่ได้รับมอบหมายหลังจากได้รับศีลบวชเป็นพระสงฆ์

29 พ.ค. 2016 - 6 มี.ค. 2021              ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระมารดานิจจานุเคราะห์ คลองจั่น
6 มี.ค. 2021 - ปัจจุบัน                       ผู้ช่วยเจ้าอาวาสอาสนวิหารอัสสัมชัญ
          

 

 

 

 

คติพจน์      

“ข้าแต่พระบิดาของข้าพเจ้าทั้งหลาย”