คุณพ่อเอ็มมานูแอล สหพล ตั้งถาวร

 
 
คุณพ่อ เอ็มมานูแอล  สหพล  ตั้งถาวร
 
REV.  EMMANUEL  SAHAPHON  TANGTHAVORN
 
 
คุณพ่อ เอ็มมานูแอล  สหพล  ตั้งถาวร เกิดวันที่ 14  มกราคม  ค.ศ.1970 กรุงเทพฯ
 รับศีลล้างบาปวันที่ 18 มกราคม ค.ศ. 1970  วัดแม่พระประจักษ์เมืองลูร์ด  บางสะแก  
บิดาชื่อบรูโน สมเกียรติ  ตั้งถาวร  มารดาชื่ออันนา พลอย  ตั้งถาวร  
มีพี่น้องทั้งหมด 4 คน เป็นชาย 3 คน  เป็นหญิง 1 คน  คุณพ่อเป็นคนที่ 2
 
การศึกษา
ป.1-ป.6 เรียนที่โรงเรียนเซนต์คาเบรียล สามเสน
ม.1-ม.6 เรียนที่โรงเรียนเซนต์คาเบรียล สามเสน
ปริญญาตรี   เรียนที่วิทยาลัยแสงธรรม สามพราน จบคณะมนุษยศาสตร์  
สาขาปรัชญา และคณะศาสนศาสตร์  สาขาเทววิทยา
ปริญญาโท ค.ศ. 2004- 2007  ประเทศสหรัฐอเมริกา สาขาเทววิทยา
 
รับศีลบวชเป็นพระสงฆ์ 
ได้รับศีลบวชเป็นพระสงฆ์ วันที่ 3 มิถุนายน  ค.ศ.  2001   
ที่สามเณราลัยนักบุญยอแซฟ สามพราน  
โดย พระคาร์ดินัล ไมเกิ้ล  มีชัย กิจบุญชู  ประมุขอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
 
การปฏิบัติงาน หลังได้รับศีลบวชเป็นพระสงฆ์  
 
6 พ.ค.2001 - 12 พ.ค.2003         ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์  สามเสน
12 พ.ค.2003 - 10 พ.ค.2004       ผู้ช่วยอธิการสามเณราลัยนักบุญยอแซฟ  สามพราน
10 พ.ค.2004 - 5 พ.ค.2007         ศึกษาต่อปริญญาโท  ประเทศสหรัฐอเมริกา  สาขาเทววิทยา    
5 พ.ค.2007 - 1 พ.ค.2013           ผู้ช่วยอธิการสามเณราลัยนักบุญยอแซฟ  สามพราน    
5 พ.ค. 2007- 2010                    ช่วยงานอภิบาลวัดธรรมาสน์นักบุญเปโตร บางเชือกหนัง      
30 เม.ย. 2011- 1 พ.ค.2013         ช่วยงานอภิบาลวัดแม่พระสกลสงเคราะห์ บางบัวทอง      
5 พ.ค. 2012- 1 พ.ค.2013           ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ สามพราน
1 พ.ค.2013 – 5 พ.ค. 2014         ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเซนต์หลุยส์
5 พ.ค. 2014 - 6 มี.ค. 2021         ผู้ช่วยอธิการศูนย์อบรมงานอภิบาล “บ้านผู้หว่าน”
5 พ.ค. 2014 - 13 พ.ค. 2017       ช่วยงานอภิบาลวัดนักบุญหลุยส์มารีฯ บางแค
13 พ.ค. 2017 - 6 มี.ค. 2021        ช่วยงานอภิบาลวัดศีลมหาสนิท ตลิ่งชัน
6 มี.ค. 2021 - ปัจจุบัน                  ผู้ช่วยพระสังฆราชฝ่ายงานธรรมทูต
                                                ช่วยงานอภิบาลวัดพระกุมารเยซู กม.8
                                                พักประจำที่อาสนวิหารอัสสัมชัญ
13 ธ.ค. 2021 - ปัจจุบัน                 ผู้จัดการแผนกบัญชีและการตรวจสอบ
 
 
 
 
 
คติพจน์    
 
“ถ้าพระเจ้าอยู่ฝ่ายคุณ  มีกี่คนต่อต้านก็ไม่สำคัญ.”