คุณพ่ออันตน ประจักษ์ บุญเผ่า

 
คุณพ่อ  อันตน ประจักษ์  บุญเผ่า
 
REV. ANTHONY   PRAJAK   BOONPHAO
 
 
คุณพ่อ อันตน ประจักษ์  บุญเผ่า  เกิดวันที่ 8 พฤศจิกายน ค.ศ. 1973  กรุงเทพฯ          
รับศีลล้างบาปวันที่ 23 ธันวาคม ค.ศ. 1973 วัดแม่พระลูกประคำ กาลหว่าร์
บิดาชื่อ การอลอุช จิวกวง  บุญเผ่า   มารดาชื่อ เทเรซา  เพ็ญศิริ  บุญเผ่า    
มีพี่น้องทั้งหมด 2  คน  เป็นชาย 2 คน คุณพ่อเป็นบุตรคนที่ 2
 
การศึกษา
ปี ค.ศ. 1980-986   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6  โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ สามพราน
ปี ค.ศ. 1986-1992 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ สามพราน
ปี ค.ศ. 1996-2003 ปริญญาตรี คณะมนุษย์ศาสตร์ สาขาปรัชญาและศาสนา 
คณะศาสนศาสตร์ สาขาเทววิทยา วิทยาลัยแสงธรรม  สามพราน
ปี ค.ศ. 2005-2008 จบปริญญาโท ด้านกฎหมายพระศาสนจักรที่ประเทศแคนาดา  
ปี ค.ศ. 2020 จบปริญญาเอก ด้านกฎหมายพระศาสนจักรที่ประเทศแคนาดา  
 
การบวช
ได้ รับศีลบวชเป็นพระสงฆ์ วันที่  8  มิถุนายน ค.ศ. 2003
ที่  สักการสถานบุญราศี คุณพ่อ นิโคลาส  บุญเกิด  กฤษบำรุง
โดย พระคาร์ดินัลไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู    ประมุขอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
 
การปฏิบัติงาน หลังได้รับศีลบวชเป็นพระสงฆ์
 
12  พ.ค. 2003 - 10 พ.ค. 2004                ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์ สามเสน
10 พ.ค. 2004 - 1 พ.ค. 2005                   ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดแม่พระฟาติมา  ดินแดง
1 พ.ค. 2005 - 2008                               ศึกษาต่อปริญญาโท  ด้านกฎหมายพระศาสนจักร  
                                                          ที่ประเทศแคนาดา  ระหว่างรอคำตอบ  
                                                          ช่วยงานที่ สามเณราลัยนักบุญยอแซฟ สามพราน
13 พ.ค. 2009 -30 เม.ย. 2016                  ผู้อำนวยการ สำนักงานวินิจฉัยคดี ดูแลเรื่องแต่งงาน
                                                          ต่างคนต่างถือ (Disparity of cult)  
                                                          และดูแลงานอบรมเพื่อเตรียมตัวชีวิตแต่งงาน  
                                                          พักประจำที่สำนักมิสซังกรุงเทพฯ 
13 พ.ค. 2009 - 30 เม.ย. 2010                 ช่วยงานอภิบาลอาสนวิหารอัสสัมชัญ กรุงเทพฯ
25 ก.ย. 2009 - 5 พ.ค. 2012                    ผู้ช่วยเลขาธิการ (สำนักเลขาธิการ)
30 เม.ย. 2010 - 5 พ.ค. 2012                   ช่วยงานอภิบาลวัดคอนเซ็ปชัญ
5 พ.ค. 2012 - 30 เม.ย. 2016                   จิตตาภิบาลโรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์
5 พ.ค. 2012 - 30 เม.ย. 2016                   ช่วยงานแปลในคณะกรรมการฯของสภาพระสังฆราชฯ
30 เม.ย. 2016 - 22 ส.ค. 2020                 ศึกษาต่อต่างประเทศ
22 ส.ค. 2020 - 6 มี.ค. 2021                    รักษาการเจ้าอาวาสวัดดวงหทัยนิรมลของแม่พระ ปากลัด
6 มี.ค. 2021 - ปัจจุบัน                             เจ้าอาวาสวัดพระมารดานิจจานุเคราะห์ คลองจั่น
 
 
 
 
คติพจน์  
“รักและรับใช้”